لیستی از پایان نامه های موجود در بخش پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رکورد

شماره رساله

عنوان - پديدآور - مشخصات

۱۴۸

PR 23

نقش خلاصه‌نويسي در بيادسپاري واژگان/ جواد نوري‌آزاد.- به راهنمايي سيداکبر ميرحسني، به مشاوره مهدي نوروزي خياباني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۰-۱۳۷۹.

۱۴۹

PR 24

ارتباط ميان استراتژيهاي يادگيري لغت و استعداد يادگيري زبان خارجي در دانشجويان ايراني/ فيروزه مباهات.- به راهنمايي اکبر ميرحسني، به مشاوره مهدي نوروزي خياباني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۰-۱۳۷۹.

۲۲۲

PR 13

عوامل شناختي پيش زباني و تاثير آنها در ساخت جمله/ ثريا خوانساري.- به راهنمايي رضا نيلي‌پور، به مشاوره پرويز بيرجندي و حسن عشايري.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۷۵.

۲۸۶

PR 12

چگونگي فراگيري مفاهيم زمان، صفت و وندها در زبانهاي فارسي و انگليسي/ مژگان رشتچي.- به راهنمايي پرويز بيرجندي با مشاوره اکبر ميرحسني  و سيدعلي ميرعمادي و پرويز مفتون و مهدي نوروزي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۷۷-۱۳۷۶.

۵۵۴

PR 25

بررسي اعتبار همزماني و اعتبار ساخت آزمونهاي نقش زباني در اندازه گيري توانش ارتباطي فراگيران ايراني/ محمدرضا کوراغلي.- به راهنمايي پرويز بيرجندي با مشاوره اساتيدمشاور: مهدي نوروزي خياباني و جليل بنان صادقيان.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۶۳۹

PR 15

ارزشيابي دوره کارشناسي مترجمي زبان انگليسي/ ارشيا کيوانفر.- به راهنمايي پرويز بيرجندي با مشاوره استادمشاور: مهدي نوروزي خياباني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۷۹۳

PR 10

A SENTENCE BASED GENERATION EFFECT IN BILINGUAL RECOGNITION AND RECALL/ زهره کسائيان.- به راهنمايي سيدعلي ميرعمادي با مشاوره استادمشاور: فرهاد مشفقي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۸۱۰

PR 11

پراگماتيک (منظورشناسي) و علل عدم موفقيت زبان آموزان بزرگسال ايراني/ مسعود يزداني مقدم.- به راهنمايي محمدحسين کشاورز با مشاوره اساتيدمشاور: پرويز بيرجندي و سيداکبر ميرحسني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۸۵۳

PR 9

تاثير مهارت زباني در شيوه هاي برقراري ارتباط و يادگيري زبان/ کوروش لاچيني.- به راهنمايي محمدحسين کشاورز با مشاوره اساتيدمشاور: پرويز بيرجندي و سيداکبر ميرحسني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۹۰۵

PR 6

ويژگي ساختارهاي حذفي در انگليسي و فارسي/ سرورالسادات جواهريان.- به راهنمايي پرويز بيرجندي با مشاوره استادمشاور: سيداکبر ميرحسني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۹۸۱

PR 16

تاثير استفاده از تکنولوژي رايانه اي در افزايش توان تلفظي فراگيرندگان زبان انگليسي در ايران/ عبداله برادران.- به راهنمايي اکبر ميرحسني با مشاوره استادمشاور: يداله ثمره.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۱۲۰۷

PR 8

ON THE SIGNIFICANCE OF NEGATIVE EVIDENCE IN SECOND - LANGUAGE LEARNING/ احمدرضا لطفي.- به راهنمايي سيدعلي ميرعمادي با مشاوره استادمشاور: پرويز بيرجندي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۱۲۰۸

PR 7

THE ROLE OF ATTITUDES AND MOTIVATION IN SECOND/FOREIGN LANGUAGE LEARNING/ اقدس دستغيب.- به راهنمايي سيدعلي ميرعمادي با مشاوره استادمشاور: پرويز بيرجندي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۱۲۰۹

PR 3

PARAMETER - SETTING MODEL OF L2 ACQUISITION: A STUDY ON HEAD - INITIAL/HEAD - FINAL PARAMETER IN FARSI AND ENGLISH/ عطااله ملکي.- به راهنمايي سيدعلي ميرعمادي با مشاوره استادمشاور: پرويز بيرجندي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۱۲۱۰

PR 14

A QUALITATIVE AND QUANTITATIVE EVALUATION OF THE ENGLISH SUBTESTS OF THE ENTRANCE EXAMINATIONS OF UNIVERSITIES USING THE RASCH MODEL/ رويا خويي.- به راهنمايي پرويز بيرجندي با مشاوره استادمشاور: مهدي نوروزي خياباني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۱۲۱۱

PR 4

THE DEVELOPMENT OF THE PERSIAN LANGUAGE  FIRST LANGUAGE ACQUISITION/ منصور فهيم.- به راهنمايي پرويز بيرجندي با مشاوره استادمشاور: سيدعلي ميرعمادي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۱۲۱۲

PR 2

THE EFFECTS OF L2 KNOWLEDGE ON THE GENERATION EFFECT PHENOMENON/ سيما جورابچي.- به راهنمايي فرهاد مشفقي با مشاوره استادمشاور: سيدعلي ميرعمادي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۱۲۱۴

PR 1

طرحي جديد براي استفاده از زبانشناسي در تدريس شعر انگليسي به دانشجويان ايراني دوره کارشناسي و کارشناسي ارشد/ سيروس قضايي.- به راهنمايي جلال سخنور با مشاوره استادمشاور: علي ميرعمادي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۱۲۱۵

PR 5

PROBABILISTIC DECISION ANALYSIS IN TESTING THEORY/ ارسطو وثوق مدرس.- به راهنمايي پرويز بيرجندي با مشاوره استادمشاور: سيداکبر ميرحسني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۱۷۲۰

PR 18

سنجش يادگيري زبان خارجي ايرانيان (سيزا)/ احمد صبوري کاشاني.- به راهنمايي علي ميرعمادي با مشاوره استادمشاور: پرويز بيرجندي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۱۷۲۱

PR 17

ارزيابي نظريه هاي مربوط به رابطه بين رشد زبان و تفکر/ پرويز بهروزي.- به راهنمايي پرويز مفتون با مشاوره استادمشاور: سيداکبر ميرحسني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۱۹۰۴

PR 19

تدريس فرايندي نوشتار/ اسماعيل باقري دوست.- به راهنمايي پرويز بيرجندي با مشاوره اساتيدمشاور: جليل بانان صادقيان و مهدي نوروزي خياباني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۱۹۷۹

PR 20

اثر مهارت شنيداري گزينشي و آگاهي از ساختار گفتمان زبان در درک مطلب شنيداري و ترجمه همزمان دانشجويان ترجمه شفاهي/ دنيس مرادخان قراجلو.- به راهنمايي مهدي نوروزي با مشاوره استادمشاور: سيدعلي ميرعمادي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۲۰۰۱

PR 21

بررسي اعتبار ساخت آزمونهاي جامع و پيشنهاد توانش ارتباطي در اندازه گيري مهارت زباني فراگيران ايراني/ خليل مطلب زاده.- به راهنمايي پرويز بيرجندي با مشاوره اساتيدمشاور: سيداکبر ميرحسني و پرويز مفتون.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۲۱۰۵

PR 22

نقش محيط آموزشي در پيشرفت مهارت زباني/ ايرج خوشنويس.- به راهنمايي جليل بانان صادقيان با مشاوره اساتيدمشاور: پرويز مفتون و پرويز بيرجندي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۲۶۱۰

PR 26

بررسي تاثير انتخابهاي واژگاني و ساختاري در ترجمه روان متون انگليسي به فارسي/ ليلا اميري کردستاني.- به راهنمايي فرزانه فرحزاد با مشاوره استادمشاور: پرويز بيرجندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۲۶۵۹

PR 28

بررسي روايي ساختاري و متقارن آزمونهاي لغتهاي يکسان به دو شکل ادغامي و مجزا در سطح زبان‌آموزان پيشرفته ايراني/ شيوا عسگري.- به راهنمايي سيدمحمد علوي با مشاوره استادمشاور: پرويز بيرجندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۲۶۷۷

PR 27

تاثير تبحر زباني در بکارگيري برخي کنشهاي کلامي (شکايت، تعارف و نصيحت) در بين دانشجويان زبان انگليسي در ايران/ اردشير دانش.- به راهنمايي سيدعلي ميرعمادي با مشاوره اکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۲۷۷۶

PR 30

ارتباط ميان انواع منبع کنترل و يادگيري زبان انگليسي در ميان انواع دانش‌آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي تهران/ حسين شريف آرا.- به راهنمايي پرويز بيرجندي با مشاوره استادمشاور: سيداکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۲۷۹۸

PR 29

بررسي نيازهاي زباني دانش‌آموزان دبيرستاني در نيمه جنوبي شهر تهران/ عباس حاتمي.- به راهنمايي پرويز بيرجندي با مشاوره استادمشاور: سيداکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۲۸۴۱

PR 31

اثرات بکارگيري سه روش گوناگون فعاليتهاي قبل از خواندن، برخواندن و درک مطلب دانش‌آموزان اول دبيرستان/ مجتبي عزيزي.- به راهنمايي پرويز مفتون با مشاوره استادمشاور: سيداکبر ميرحسيني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۲۸۹۱

PR 32

نقش نگرش دانش‌آموزان در يادگيري زبان انگليسي در مقطع دبيرستان/ سارا آصف.- به راهنمايي پرويز مفتون با مشاوره استادمشاور: سيداکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۳۰۵۷

PR 33

تاثير دو استراتژي نوشتاري در مهارت نوشتاري زبان‌آموزان سطح متوسط در ايران/ محمد حشمدار.- به راهنمايي اکبر ميرحسني با مشاوره استادمشاور: مهدي نوروزي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۳۰۷۰

PR 34

تاثير رايانه در يادگيري لغت براي فراگيرندگان زبان انگليسي در ايران/ ليلا شعباني.- به راهنمايي پرويز مفتون با مشاوره استادمشاور: عبداله برادران.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۳۱۷۲

PR 35

بررسي مقايسه اي پيشرفت زبان انگليسي دانش‌آموزان دبيرستاني يک زبانه و دو زبانه در ايران/ حميد مرعشي.- به راهنمايي پرويز بيرجندي با مشاوره استادمشاور: پرويز مفتون.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) .

۳۲۸۷

PR 36

نيازسنجي زبان انگليسي دانش‌آموزان دوره دبيرستان در تهران/ سيده ميترا متقي.- به راهنمايي پرويز مفتون با مشاوره سيد اکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۰.

۳۲۸۸

PR 37

تاثير همنشين ها در درک مطلب/ عباس شيخ حسن.- به راهنمايي سيدمحمد علوي با مشاوره پرويز مفتون.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۱ - ۱۳۸۰.

۳۲۸۹

PR 38

تهيه و تدوين مطالب درسي براي دانش‌آموزان دوره راهنمائي/ فاطمه منصوري.- به راهنمايي پرويز بيرجندي با مشاوره مهدي نوروزي خياباني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۱ - ۱۳۸۰.

۳۴۳۰

PR 40

بررسي مهارتهاي حدس و پيش بيني در زبان‌آموزان ايراني بااستفاده از تستهاي CLOZE/ ماهپاره پوراحمدي.- به راهنمايي محمد علوي با مشاوره پرويز مفتون.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۱ - ۱۳۸۰.

۳۴۳۲

PR 39

رابطه بين انتظارات شاگردان از معلم و نمره آنها در امتحان و نحوه ارزشيابي آنها از خود/ نوشين افراشته.- به راهنمايي دکتر نوروزي با مشاوره دکتر مفتون.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۱.

۳۶۰۰

PR 41

بررسي نيازهاي دانش‌آموزان مقطع راهنمايي در فراگيري زبان خارجي/ شراره وجدي.- به راهنمايي پرويز بيرجندي با مشاوره سيداکبر ميرحسيني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۰ - ۱۳۷۹.

۳۶۰۷

PR 42

بررسي رابطه ميان هوش و کيفيت مقاله‌نويسي دانشجويان فارسي زبان/ نيلوفر کشتياري.- به راهنمايي دکتر ميرعمادي با مشاوره دکتر مفتون.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۱ - ۱۳۸۰.

۳۷۹۸

PR 43

تاثير تدريس گروهي در يادگيري زبان انگليسي در ايران/ مريم سيدآقابني هاشمي.- به راهنمايي مهدي نوروزي با مشاوره پرويز مفتون.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۱.

۳۸۱۲

PR 45

اثرات بکارگيري فعاليتهاي هدفدار،بازيهاي زباني و ايفاي نقش در فراگيري دستور زبان انگليسي توسط دانش آموزان مقطع دوم راهنمايي/ نادره ايزدپناه.- به راهنمايي پرويز مفتون با مشاوره سيداکبر مير حسيني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۱_۱۳۸۰.

۳۸۲۲

PR 44

عملکرد زبان آموزان دختر و پسر ايراني در تک تک تواناييهاي شنيداري، گفتاري،خواندن و نگارش/ آنيتا جهانشاهي قاجار.- به راهنمايي پرويز مفتون با مشاوره سيد اکبر مير حسيني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۳۸۸۸

PR 46

تاثير سوالات درک مطلب مرجعي و استنباطي بر روي دانشجويان ايراني/ مهدي نوروزي.- به راهنمايي اکرم هاشمي با مشاوره محمد علوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۱.

۳۹۳۴

PR 75

مقايسه توانايي ترجمه و رشته تحصيلي دانشجويان رشته‌هاي مترجمي، ادبيات، آموزش انگليسي/ هاجر خان‌محمد.- به راهنمايي اکبر ميرحسيني، به مشاوره پرويز مفتون و پرويز بيرجندي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۲.

۳۹۹۹

PR 77

ارتباط بين مهارت خواندن در زبان فارسي و زبان انگليسي/ امير مرزبان.- به راهنمايي پرويز بيرجندي، به مشاوره پرويز مفتون.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۲.

۴۰۰۲

PR 78

درک و توليد در زبان دوم: رويکردي دوسويه در فراگيري و تدريس زبان/ زهرا فتوت‌نيا.- به راهنمايي منصور کوشا، به مشاوره محمدحسن تحريريان.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۱.

۴۴۶۵

PR 83

تاثير انجام تمرين و فعاليتهاي درسي از طريق اينترنت بر پيشرفت توانش تعاملي زبان‌آموزان ايراني/ رامين حاتم.- به راهنمايي پرويز مفتون، به مشاوره سيداکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۴۴۶۶

PR 82

تاثير بکارگيري کنش‌هاي زباني در يادگيري دستور زبان انگليسي توسط زبان‌آموزان ايراني/ سوگند کشاورزنيا.- به راهنمايي مسعود يزداني مقدم، به مشاوره حسين وثوقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۷۴۳

PR 86

رابطه ميان تمرين‌هاي خواندن و متغيرهاي درک مطلب و عملکرد در مورد لغتهاي ندانسته در دانشجويان آموزش زبان انگليسي/ نازنين اخگر.- به راهنمايي پرويز مفتون، به مشاوره سيداکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۳.

۴۹۲۰

PR 87

تاثير سن در فراگيري زبان انگليسي توسط کودکان پسر ايراني/ ياسمن نيرومندراد.- به راهنمايي مهدي نوروزي، به مشاوره اکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۱-۱۳۸۰.

۵۰۴۲

PR 89

مقايسه تاثير زيرنويس فارسي و انگليسي در فيلم‌هاي انگليسي زبان بر روي درک مطلب شنيداري زبان‌آموزان ايراني/ نرگس وهابي بزرگي.- به راهنمايي عبداله برادران، به مشاوره مسعود يزداني مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۵۰۴۶

PR 88

ارزشيابي محتواي آزمون‌هاي زبان تخصصي کنکور دکتري به منظور تهيه آزمون زبان عمومي - آکادميک استانده و مبتني بر نيازهاي زباني دانشجويان با استفاده از مدل راش/ رکسانا امين‌زاده.- به راهنمايي پرويز بيرجندي، به مشاوره پرويز مفتون و سيدمحمد علوي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۵۳۵۸

PR 47

تاثير آموزش ريشه‌شناسي بر روي يادآوري واژگان توسط دانش‌آموزان سوم دبيرستان/ ليلا کاملي‌فر.- به راهنمايي اکبر ميرحسيني، به مشاوره پرويز مفتون.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۱.

۵۳۵۹

PR 48

ارزيابي کتابهاي انگليسي با اهداف ويژه (رشته علوم انساني) در برنامه دوره کارشناسي دانشگاه‌هاي ايران/ ابراهيم زنگاني.- به راهنمايي مهدي نوروزي خياباني، به مشاوره سيداکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۵۳۶۰

PR 49

تاثير مطالب خواندني غيردرسي بر روي انگيزه زبان‌آموزان ايراني/ نوشا مهديان.- به راهنمايي پرويز مفتون، به مشاوره سيداکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۵۳۶۱

PR 50

تاثير نگرش بر ميزان زبان‌آموزي دانش‌آموزان مقطع دوم و سوم راهنمائي/ مهناز آزاد.- به راهنمايي پرويز بيرجندي، به مشاوره پرويز مفتون.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۱.

۵۳۶۲

PR 51

ارزيابي دوره‌هاي تربيت معلم زبان انگليسي/ سيدرضا به‌آفرين.- به راهنمايي سيداکبر ميرحسني، به مشاوره مهدي نوروزي خياباني و محمد علوي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۱.

۵۳۶۳

PR 52

مقايسه ميان خودارزيابي دانش‌آموزان از ميزان آموخته خود و ارزيابي آنها توسط استاد در زمينه مهارت خواندن/ گلناز علوي.- به راهنمايي پرويز بيرجندي، به مشاوره مسعود يزداني مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۵۳۶۴

PR 53

کنش کاربردي و ادراک زبان‌آموزان ايراني در آزمونهاي تکميلي گفتماني باز و بسته/ سپيده ميرزائي‌فرد.- به راهنمايي سيدعلي ميرعمادي، به مشاوره سيداکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۳۶۵

PR 54

تاثير آموزش استراتژيهاي خواندن بر درک مطلب دانش‌آموزان مقطع سوم دبيرستان/ مصطفي عزيزي.- به راهنمايي برادران، به مشاوره ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۳۶۶

PR 55

تاثير آگاهي از تخفيف واکه‌اي در (ميزان) درک شنيداري زبان‌آموزان ايراني/ عليرضا ارشادي.- به راهنمايي عبدالله برادران، به مشاوره سيدعلي ميرعمادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۳۶۷

PR 56

تهيه و تدوين مطالب درسي براي دانش‌آموزان ايراني مقطع راهنمايي/ مريم مصفا.- به راهنمايي پرويز بيرجندي، به مشاوره مهدي نوروزي خياباني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۱-۱۳۸۰.

۵۳۶۸

PR 57

تاثير دانش دستوري دانشجويان ايراني زبان خارجه بر عملکرد آنها در Speech Act/ الهام زندي.- به راهنمايي پرويز مفتون، به مشاوره مسعود يزداني مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۵۳۶۹

PR 58

بررسي ارتباطات واژگاني در يادگيري واژگان زبان دوم/ رامين ساماني.- به راهنمايي منصور کوشا، به مشاوره محمدحسن تحريريان.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۱-۱۳۸۰.

۵۳۷۰

PR 59

روائي ساختاري آزمونهاي رايج درک مطلب شنيداري/ حميدرضا حق‌وردي.- به راهنمايي پرويز بيرجندي، به مشاوره محمدحسن تحريريان و احمدرضا لطفي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۱-۱۳۸۰.

۵۳۷۱

PR 60

بررسي ارتباط بين سوالات زبان عمومي و مترجمي آزمون کارشناسي‌ارشد/ فاطمه عبدل.- به راهنمايي نوروزي، به مشاوره بيرجندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۵۳۷۲

PR 62

ارزيابي کنشهاي زباني (Language Functions) در کتاب زبان انگليسي مقطع دبيرستان در ايران/ فرزانه کلهر.- به راهنمايي علي‌اکبر ميرحسني، به مشاوره مسعود يزداني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۳۷۳

PR 63

تاثير مهارت شنيداري بر سطح زباني دانشجويان ايراني/ ايمان اله‌يار.- به راهنمايي علي‌اکبر ميرحسني، به مشاوره مسعود يزداني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۳۷۴

PR 64

رابطه ميان عملکرد يک مترجم کتبي در انجام ترجمه کتبي و انجام ترجمه شفاهي از انگليسي به فارسي/ حسين درخشان ديلمي.- به راهنمايي تجويدي، به مشاوره فرح‌زاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۳۷۷

PR 67

تاثير يادگيري به شيوه همياري بر روي مهارت صحبت‌کردن دانش‌آموزان ايراني/ آريانوش فراشاهي.- به راهنمايي پرويز مفتون، به مشاوره پرويز بيرجندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۵۳۷۸

PR 68

اعتبارسنجي بخش زبان انگليسي ورودي کارشناسي ارشد رشته آموزش زبان انگليسي بمنظور ارائه الگوي مطلوب/ مونا خبيري.- به راهنمايي پرويز بيرجندي، به مشاوره مفتون و علوي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۵۳۸۰

PR 70

روائي ساختاري انواع سوالات در بخش خواندن و درک مفاهيم آزمونهاي تافل (TOFEL) و آيتلس (IELTS)/ تکتم موسوي‌نيک.- به راهنمايي سيدمحمد علوي، به مشاوره پرويز بيرجندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۳۸۱

PR 71

ارائه چارچوبي براي راهکارهاي فراشناختي ترجمه در فارسي و انگليسي/ پونه شعباني جديدي.- به راهنمايي پرويز بيرجندي، به مشاوره سيداکبر ميرحسني و پرويز مفتون.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۳۸۳

PR 73

تاثير سيال‌سازي ذهني بر روي درک شنيداري دانشجويان ايراني/ سيدرضا حسيني.- به راهنمايي سيداکبر ميرحسني، به مشاوره مسعود يزداني مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۲.

۵۴۷۰

PR 91

تدريس گرامر: رويکرد "تمرکز بر فرم بر اساس هوش چندگانه" در شرايط آموزش زبان به عنوان زبان بيگانه/ مهناز سعيدي.- به راهنمايي پرويز مفتون، به مشاوره پرويز بيرجندي و سيداکبر ميرحسني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۳.

۶۰۵۲

PR 92

تاثير آگاهي از رويکردهاي (استراتژيهاي) شنيداري براي ايجاد انگيزش در زبان آموزان/ ماندانا مجتبائيان.- به راهنمايي پرويز مفتون، به مشاوره پرويز بيرجندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۶۱۲۷

PR 93

تاثير بکارگيري راهبردهاي يادگيري لغت در ميزان يادگيري لغت توسط زبان‌آموزان ايراني/ هلن گلابي.- به راهنمايي اکبر ميرحسني، به مشاوره مسعود يزداني مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۳.

۶۱۶۰

PR 94

اثر کار گروهي و همياري زبان‌آموزان ايراني بر روي مهارتهاي گفتاري آنان/ فاطمه داشي.- به راهنمايي پرويز بيرجندي، به مشاوره سيداکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۳.

۶۲۳۸

PR 97

تاثير بازخورد احساسي و دستوري بر روي پيشرفت مهارتهاي نگارشي زبان آموزان ايراني زبان انگليسي به عنوان يک زبان بيگانه/ علي صفي‌وند.- به راهنمايي سيداکبر ميرحسني، به مشاوره پرويز مفتون.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۰-۱۳۷۹.

۶۲۴۰

PR 96

رابطه ميان راهبردهاي يادگيري زبان انگليسي و اسلوب‌هاي يادگيري زبان و مهارت درک مطالب خواندني/ زهرا ظهوريان وحيد باغبان.- به راهنمايي مسعود يزداني مقدم، به مشاوره علي‌اکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۶۲۴۸

PR 95

تاثير وقت‌دادن به زبان آموزان ايراني قبل از شروع فعاليتهاي نگارشي بر استفاده آنها از پيچيدگي دستوري در قالب بکارگيري جملات تابع/ طوبي طالب‌زاده شوشتري.- به راهنمايي سيداکبر ميرحسني، به مشاوره مسعود يزداني مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۳.

۶۲۸۹

PR 99

ديداندازهايي از روشهاي آموزشي باز تابنده، موقعيتي - تکليفي و راهبردي در درک مطلب و خلاصه‌نويسي در زبان انگليسي بعنوان زبان ويژه در ايران/ عبدالرضا پاژخ.- به راهنمايي اکبر افقري، به مشاوره محمدحسن تحريريان.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۲.

۶۲۹۰

PR 98

فراگيري پيوندهاي ميان معناشناسي فعل و واژه - نحو در زبان دوم/ کتايون کاووسي غروي.- به راهنمايي پرويز بيرجندي، به مشاوره پرويز مفتون.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۶۳۰۲

PR 100

ارتباط ميان هوش چندگانه زبان‌آموزان ايراني و بکارگيري استراتژيهاي خواندن زبان توسط آنان/ زهرا ذراتي.- به راهنمايي سيدمحمد علوي، به مشاوره پرويز مفتون.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۶۳۰۷

PR 101

تاثير توانائيهاي فردي بر روي فنون يادگيري واژه‌هاي همنشين/ مسعود سيدمطهري.- به راهنمايي پرويز مفتون، به مشاوره پرويز بيرجندي و سيداکبر ميرحسني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۴.

۶۳۴۴

PR 102

ارتباط بين نقش مخاطب و مهارت گفتاري زبان‌آموزان (در مکالمات زبان‌آموز - زبان‌آموز و زبان‌آموز - معلم)/ کتايون زماني فراهاني.- به راهنمايي اکبر ميرحسني، به مشاوره مسعود يزداني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۱.

۶۴۸۲

PR 108

رابطه بين سبک شناختي زبان‌آموزان ايراني و ميزان مهارت آنها در زبان انگليسي با استفاده از راهبردهاي برقراري ارتباط در مهارت نوشتن/ شقايق وهابي.- به راهنمايي مسعود يزداني مقدم، به مشاوره سيداکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۳.

۶۴۸۵

PR 107

رابطه ميان هوش چندگانه و تيپ زبان‌آموزان ايراني/ شقايق رحيميان.- به راهنمايي پرويز مفتون، به مشاوره سيدمحمد علوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۶۵۰۱

PR 111

بررسي تاثير شاخص‌هاي فردي بر عملکرد در آزمون زبان/ نسيم شنگرف‌فام.- به راهنمايي پرويز بيرجندي، به مشاوره سيداکبر ميرحسني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۳.

۶۵۲۸

PR 112

رابطه بين استراتژيهاي يادگيري زبان و آشنايي زبان‌آموزان (EFL) با دو نوع Speech Act امري و درخواست/ شيلا رجبي.- به راهنمايي اکبر ميرحسني، به مشاوره حسين وثوقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۶۵۸۳

PR 114

تاثير سطح زباني بر قابليت يادگيري سلسله مراتب دسترسي/ فريد قائمي.- به راهنمايي يداله ثمره، به مشاوره پرويز بيرجندي و سيداکبر ميرحسني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۶۵۹۷

PR 115

رابطه نوع فراگيران از نظر سبک يادگيري (ديداري، شنيداري، حرکتي) با فراگيري نکات گرامري (زمانها)، مهارت خواندن و سطح مهارت زبان/ شيرين عزيزي‌پژوه.- به راهنمايي احمد صديقي، به مشاوره مسعود يزداني‌مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۶۶۴۰

PR 116

رابطه بين ترجيحات يادگيري زبان و قوميت زبان‌آموزان ايراني/ عصمت کوشکي.- به راهنمايي منصور فهيم، به مشاوره مونا خبيري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۶۶۶۵

PR 117

بررسي رابطه ميان انگيزه، طرزنگرش و استفاده از راهبردهاي يادگيري زبان انگليسي در ميان زبان‌آموزان ايراني/ پروانه پرورش.- به راهنمايي پرويز مفتون، به مشاوره سيدمحمد علوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۳.

۶۷۵۹

PR 118

تاثير تکنيک سيال‌سازي ذهن بر مهارت درک مطلب زبان‌آموزان ايراني/ سيدهادي موسويان.- به راهنمايي پرويز مفتون، به مشاوره پرويز بيرجندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۴.

۶۷۶۰

PR 120

رابطه‌ي بين يادگيري به شيوه تداعي و پيشرفت واژگاني فراگيرندگان زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي/ جمال ذاکري.- به راهنمايي سيداکبر ميرحسيني، به مشاوره مسعود يزداني‌مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۴.

۶۷۶۷

PR 121

تاثير دانش بر توانايي دانشجويان کارشناسي مترجمي زبان انگليسي/ عليمردان خدادادي کريموند.- به راهنمايي محمد خطيب، به مشاوره فرزانه فرحزاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۶۸۰۴

PR 122

مطالعه بر روي تاثير واکنش بازخورد اصطلاحي بر روي نحوه صحبت زبان‌آموزان/ معصومه رحماني.- به راهنمايي پرويز بيرجندي، به مشاوره اکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۶۸۳۸

PR 124

تاثير رويت چهره گوينده و علائم ديداري در گفتار بر يادآوري و درک شنيداري/ کاترين شمشيري.- به راهنمايي مهدي نوروزي، به مشاوره مسعود يزداني‌مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۳.

۶۸۷۳

PR 126

تاثير اجراي فعاليتهاي زباني (Task) بر يادگيري واژه توسط زبان‌آموزان سطح متوسط ايراني/ فرزانه سبزوي.- به راهنمايي منصور فهيم، به مشاوره مسعود يزداني مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۶۸۸۹

PR 61

ارتباط ويژگيهاي شخصيتي و تاثير آموزش فعاليت محور بر زبان‌آموزان ايراني/ سارا آهنگر احمدي.- به راهنمايي پرويز مفتون، به مشاوره سيداکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۲.

۶۹۲۶

PR 127

بررسي کتاب درسي زبان انگليسي دوره پيش‌دانشگاهي/ مهدي گودرزي.- به راهنمايي مهدي نوروزي خياباني، به مشاوره مسعود يزداني مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۴.

۷۰۱۴

PR 128

تاثير معتبربودن متن و فعاليت کلاسي بر توانايي خواندن زبان‌آموزان سطح متوسط ايراني/ سونا متقي خامنه.- به راهنمايي مهدي نوروزي خياباني، به مشاوره مونا خبيري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۴.

۷۱۱۹

PR 129

نقش متغييرهاي شخصيت در اجراي آزمونهاي close/ نازلي فردهوشمند.- به راهنمايي مفتون، به مشاوره بيرجندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۴.

۷۲۵۲

PR 133

تاثير طرح مفاهيم کليدي و ارتباط آنها بر روي مهارت خواندن زبان‌آموزان ايراني/ عبدالعلي وحيدپور.- به راهنمايي مسعود يزداني مقدم، به مشاوره منصور فهيم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۷۳۴۷

PR 134

ارتباط بين هوش چند مقوله‌اي و توانايي خواندن درک مطلب زبان تخصصي در دانشجويان غير انگليسي زبان/ ليلا ايران‌منش.- به راهنمايي سيداکبر ميرحسني، به مشاوره منصور فهيم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۴.

۷۳۸۱

PR 135

تاثير تصحيح خطاي آشکار و غيرآشکار توسط معلم بر صحت دستوري گفتار زبان‌آموزان ايراني با سطوح اضطراب بالا و پايين/ علي اردبيلي اصل.- به راهنمايي پرويز بيرجندي، به مشاوره پرويز مفتون.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۷۷۳۸

PR 139

بررسي موضوعي پرتوکل‌هاي شفاهي و پرسشنامه استراتژي‌ها بر روي استراتژيهاي خواندن دانش‌آموزان ايراني/ پريسا زماني فراهاني.- به راهنمايي سيداکبر ميرحسني، به مشاوره سيدمحمد علوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۳.

۷۷۵۵

PR 141

عملکرد زبان‌آموزان ايراني بر روي چهار تست متفاوت افعال عبارتي/ رضا اسدي‌فر.- به راهنمايي ميرحسني، به مشاوره علوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۰-۱۳۷۹.

۷۸۸۹

PR 142

نقش روش تمرکز بر فرم بر توانايي نوشتن زبان‌آموزان ايراني/ سميرا غرقي.- به راهنمايي علي‌اکبر خميجاني فراهاني، به مشاوره پرويز مفتون.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۴.

۷۹۱۵

PR 143

تفاوت و رابطه ميان روشها و مهارتهاي خواندن همچنين بهبود مدلهاي کامپوننشال (اجزايي) در خواندن/ ملوک حاتمي‌پور.- به راهنمايي پرويز بيرجندي، به مشاوره سيداکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۴.

۸۰۱۸

PR 144

بکارگيري استراتژيهاي فراشناختي توسط زبان‌آموزان ايراني/ غلامرضا عباسيان.- به راهنمايي پرويز بيرجندي و سيداکبر ميرحسيني، به مشاوره سيدمحمد علوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۴.

۸۰۴۴

PR 145

دانش متاديسکورسي و خواندن متون علمي تخصصي/ فاطمه برقعي.- به راهنمايي منصور فهيم، به مشاوره سيداکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۴.

۸۰۶۹

PR 150

تاثير چهار نحوه ارائه واژگان بر روي يادگيري زبان‌آموزان ايراني/ توريا غفاري.- به راهنمايي پرويز مفتون، به مشاوره پرويز بيرجندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۴.

۸۱۲۱

PR 147

توليد کارگفتهاي زبان انگليسي توسط دانشجويان زبان انگليسي در ايران/ نازگل عظيمي.- به راهنمايي پرويز مفتون، به مشاوره مسعود يزداني مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۴.

۸۲۶۸

PR 152

تاثير فعاليت‌هاي باز و بسته بر روي مهارت خواندن درک مفاهيم انگليسي بر دانش‌آموزان دبيرستان/ مجتبي يعقوبي.- به راهنمايي يدالله ثمره، به مشاوره پرويز مفتون.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۵.

۸۲۹۵

PR 153

نقش آموزش راه‌بردهاي شناختي بر روي درک مطلب دانشجويان ايراني (زن و مرد)/ ايرج نوروزي.- به راهنمايي پرويز بيرجندي، به مشاوره اکبر ميرحسني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۸۵۱۹

PR 156

تاثير دوره‌هاي ضمن خدمت دبيران زبان بر سطح پيشرفت دانش زباني دانش‌آموزان دبيرستاني استان گيلان/ هاجر مسيب‌زاده.- به راهنمايي سيداکبر ميرحسني، به مشاوره مسعود يزداني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۸۵۷۷

PR 157

بررسي تاثيرات هوش هيجاني زبان‌آموزان ايراني بر ميزان استفاده‌ي آنان از استراتژيهاي يادگيري زبان انگليسي در محيط بومي فارسي/ معصومه اشرفي.- به راهنمايي منصور فهيم، به مشاوره عليرضا مرادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۴.

۸۶۵۶

PR 158

دانش حرفهاي و مهارتهاي تدريس: رابطه ميان دانش حرفه‌اي مهارتهاي تدريس و تجربه تدريس معلمان در سطح آموزشگاههاي زبان/ سارا فقيدنو.- به راهنمايي محمدرضا عناني سراب، به مشاوره پرويز مفتون.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۵.

۸۷۱۶

PR 161

بررسي مقابله‌اي متاديسکورس در زبانهاي انگليسي و فارسي در مقالات تحقيقي پزشکي و علوم اجتماعي (جامعه‌شناسي)/ رضا رضايي.- به راهنمايي مسعود يزداني مقدم، به مشاوره سيداکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۸۷۱۹

PR 160

تاثير دروس بر پايه فيلم بر روي درک شنيداري زبان‌آموزان ايراني/ رضا ميرفلاح نصيري.- به راهنمايي سيداکبر ميرحسني، به مشاوره مسعود يزداني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۵.

۸۷۴۰

PR 159

تاثير اضطراب بر درک شنيداري زبان‌آموزان ايراني در سه تست آيلتس، تافل و يک تست تهيه شده توسط معلم/ ترانه خصوصي.- به راهنمايي محمد علوي، به مشاوره اکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۸۸۳۸

PR 162

ترجيحات يادگيري زبان انگليسي دانشجويان ايراني رشته‌هاي علوم و انساني: آيا اساتيد آنها مطلعند؟/ ليلا معصومي‌فر.- به راهنمايي مسعود يزداني، به مشاوره پرويز مفتون.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۰۱۶

PR 163

مقايسه اثر دو تکنيک نقشه مفهومي واژگان و گروه‌بندي واژگان بر روي يادگيري لغات زبان‌آموزان سطح متوسط ايراني/ نسرين اميري‌فرد چيمه.- به راهنمايي مهدي نوروزي‌خياباني، به مشاوره محمد خطيب.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۱۳۸

PR 164

تاثير نوع فراگير (ديداري، شنيداري و حسي حرکتي) روي يادگيري اتفاقي لغت/ مجيد پوراصغر.- به راهنمايي اکبر ميرحسني، به مشاوره مسعود يزداني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۵.

۹۱۶۹

PR 166

تحليل و بررسي نيازهاي زباني دانشجويان مترجمي زبان در استان مازندران/ بنفشه دوامي.- به راهنمايي مهدي نوروزي خياباني، به مشاوره مسعود يزداني مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۲۹۴

PR 167

تاثير آموزش مستقيم ژانر بر قدرت درک مطلب دانشجويان فني - مهندسي/ عليرضا شيشه‌ساز.- به راهنمايي سيدعلي ميرعمادي، به مشاوره مسعود يزداني‌مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۵.

۹۳۲۲

PR 168

بررسي نيازهاي زباني دانشجويان رشته پزشکي در تهران/ محمد بنائي‌فر.- به راهنمايي مسعود يزداني مقدم، به مشاوره سيداکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۵.

۹۴۴۷

PR 169

تاثير روشهاي تصحيح خطاي آشکار بر افزايش توانايي نوشتاري فراگيران وابسته و غيروابسته به زمينه/ شهرام نقدياني.- به راهنمايي علي‌اکبر خميجاني فراهاني، به مشاوره سيداکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۹۵۹۶

PR 173

تاثير سبکهاي يادگيري بر خواندن و درک مطلب زبان‌آموزان ايراني/ اکرم قيطاسي.- به راهنمايي محمد خطيب، به مشاوره اکبر خميجاني فراهاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۹۶۰۵

PR 172

بررسي مقابله‌اي گفتاري بين هوش زباني و هوش روابطي فراگيران ايراني با استفاده از مصاحبه شفاهي ACTFL/ عليرضا منظورالاجداد.- به راهنمايي علي‌اکبر خميجاني فراهاني، به مشاوره پرويز مفتون.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۵.

۹۹۴۷

PR 177

بررسي عملکرد دانشجويان در آزمون‌هاي چند گزينه‌اي خواندن، عبارات نوشتاري و خلاصه نويسي/ مژگان جمشيدي آلاشتي.- به راهنمايي سيدمحمد علوي، به مشاوره پرويز مفتون.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۱.

۹۹۹۶

PR 178

تاثير هوش هيجاني و بهره‌هوشي روي درک مطلب زبان‌آموزان سطح متوسط ايراني/ محمدعلي عالم‌زاده.- به راهنمايي سيداکبر ميرحسني، به مشاوره مسعود يزداني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۱۹.

۱۰۱۲۰

PR 184

ارتباط ميان استراتژي‌هاي خواندن و هوش غالب در ميان دانشجويان ايراني رشته‌هاي مختلف تحصيلي/ هدي جلائي‌فر.- به راهنمايي پرويز مفتون، به مشاوره منصور فهيم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۰۱۲۱

PR 183

بررسي تائيد عوامل مشترک فرهنگي در توسعه راهبردهاي مورد درخواست در دانش آموختگان پيشرفته زبان انگليسي/ ندا خليل‌زاده اسکويي.- به راهنمايي پرويز مفتون، به مشاوره اکبر ميرحسني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۵.

۱۰۱۹۹

PR 187

رابطه بين نگرش والدين ايراني و يادگيري زبان انگليسي در فرزندانشان/ الهه شمس‌نژاد.- به راهنمايي سيداکبر ميرحسني، به مشاوره منصور فهيم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۰۲۰۰

PR 186

بررسي رابطه بين تفکر نقادانه زبان‌آموزان ايراني و عملکرد آنها در آزمونهاي مختلف زبان/ زهرا مويدي‌فرد.- به راهنمايي منصور فهيم، به مشاوره پرويز مفتون سمناني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۰۳۱۲

PR 188

بررسي رابطه بين خلاقيت زبان‌آموزان ايراني با حدس معناي کلمات در متن/ نسيبه باقرپور.- به راهنمايي مسعود يزداني مقدم، به مشاوره منصور فهيم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۰۳۶۵

PR 189

تاثير روابط فعاليت محور همياري بر يادگيري لغات/ سعيده اسمعيلي.- به راهنمايي سيداکبر ميرحسني، به مشاوره مسعود يزداني مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۱۳۸۵.

۱۰۵۳۰

PR 191

مقايسه بين ارزيابي‌هاي مبتني بر Task و آزمونهاي قديمي در مهارت نوشتاري زبان‌آموزان ايراني/ الهام نمازي.- به راهنمايي نوروزي، به مشاوره مفتون.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۰۶۸۴

PR 197

تاثير وابستگي يا عدم وابستگي به زمينه بر روي تدريس گرامر به زبان‌آموزان ايراني/ کامران ابراهيمي.- به راهنمايي اکبر ميرحسني، به مشاوره مسعود يزداني مقدم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات‌آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده زبان و ادبيات، گروه آموزش زبان انگليسي، رشته آموزش زبان انگليسي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 13:10  توسط کتابدار  |