لیستی از پایان نامه های موجود در بخش پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رکورد

شماره رساله

عنوان - پديدآور - مشخصات

۴۵۶۴

QA 192

آنتروپي و آزمون فرض آماري/ مرتضي خدابين.- به راهنمايي عين‌اله پاشا، به مشاوره غلامرضا محتشمي برزادران.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه آمار، رشته آمار کاربردي) ؛ ۱۳۸۳.

۶۳۲۲

QA 222

استفاده از آنتروپي در تحليل نابرابري و رفاه در ايران/ احمد زنده‌دل.- به راهنمايي عين‌الله پاشا، به مشاوره اسفنديار معصومي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه آمار، رشته آمار کاربردي) ؛ ۱۳۸۳.

۶۴۱۲

QA 227

آزمونهاي نيکويي برازش از طريق اندازه‌هاي اطلاع/ محسن کوکبي‌نژاد.- به راهنمايي عين‌اله پاشا، به مشاوره غلامرضا محتشمي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه آمار، رشته آمار کاربردي) ؛ ۱۳۸۳.

۶۷۲۳

QA 238

قضاياي حدي در فضاهاي برداري/ زهرا شکوه‌غازاني.- به راهنمايي ابوالقاسم بزرگ‌نيا، به مشاوره عين‌اله پاشا.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه آمار، رشته آمار کاربردي) ؛ ۱۳۸۳.

۶۹۷۰

QA 256

تقريب در معادلات ديفرانسيل تصادفي/ حميدرضا مصطفائي.- به راهنمايي عين‌اله پاشا، به مشاوره بهروز فتحي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه آمار، رشته آمار کاربردي) ؛ ۱۳۸۴.

۷۸۳۷

QA 303

الگوريتم‌هاي تصادفي در تعيين معکوس ماتريس/ کيانوش فتحي واجارگاه.- به راهنمايي بهروز فتحي واجارگاه و عين‌اله پاشا، به مشاوره جعفر بي‌آزار.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه آمار، رشته آمار کاربردي) ؛ ۱۳۸۴.

۸۰۰۶

QA 315

اندازه آنتروپي در نظريه محجموعه‌هاي فازي و پردازش تصاوير/ عادل فاطمي.- به راهنمايي عين‌اله پاشا، به مشاوره رحمان فرنوش.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه آمار، رشته آمار کاربردي) ؛ ۱۳۸۴.

۸۵۰۸

QA 343

استفاده از روش‌هاي شبيه‌سازي مانند MC و غيره براي بهبود پارامترهاي شکل و مقايسه آن‌ها/ هديه جعفرپور.- به راهنمايي رحمان فرنوش، به مشاوره عين‌الله پاشا و غلامحسين ياري.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه آمار، رشته آمار کاربردي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۰۰۷۶

QA 422

رگرسيون فازي/ طاهره رزاق‌نيا.- به راهنمايي عين‌اله پاشا، به مشاوره توفيق الهويرنلو و غلامحسين ياري.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه آمار، رشته آمار کاربردي) ؛ ۱۳۸۵.

۱۰۹۳۱

QA 473

به کارگيري خانواده‌اي از اندازه‌هاي آنتروپي در استنباط آماري/ آرمان بيت‌اللهي.- به راهنمايي عين‌الله پاشا، به مشاوره مرتضي خدابين.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه آمار، رشته آمار کاربردي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 12:48  توسط کتابدار  |