لیستی از پایان نامه های موجود در بخش پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رکورد

شماره رساله

عنوان - پديدآور - مشخصات

۶۵

HF 10

بررسي اثرات خط مشي تقسيم سود بر ارزش سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محمدرضا عباسيان.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي‌فرد، به مشاوره قدرت‌اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۰-۱۳۷۹.

۱۳۷

HF 13

نقش حسابرسي مبتني بر مدل ريسک در افزايش اثربخشي و کارايي حسابرسان مستقل در ايران/ ارسلان اسماعيلي کاکرودي.- به راهنمايي يحيي حساس يگانه، به مشاوره حميد برهاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۰-۱۳۷۹.

۶۰۴

HF 4

تاثير شروط حسابرسي بر قيمت سهام و بر تحليل صورتهاي مالي سالانه توسط کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران/ محمدعلي خاتمي.- به راهنمايي رضا شباهنگ با مشاوره اساتيدمشاور: حسين عبده تبريزي و ناصر ميرسپاسي و مهدي تقوي و ميربهادرقلي آريانژاد.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۱۱۵۶

HF 14

اثر اعطاي حق خريد سهام جديد از محل افزايش سرمايه بر نرخ بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ عليرضا غياثي.- به راهنمايي دکتر طالبي با مشاوره استادمشاور: دکتر وکيلي فرد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۱۱۸۱

HF 12

بررسي قابليت اتکاء نسبتهاي سودآوري ( سودمندي در پيش بيني ) در شرکتهاي گروه صنعت داروئي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ مرتضي ابراهيمي بسابي.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي فرد با مشاوره استادمشاور: رمضانعلي رويايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۱۲۶۶

HF 9

تاثير توزيع سود سهمي و سود نقدي بر نرخ بازده شرکتهاي صنايع غذايي و صنايع شيميايي بورس اوراق بهادار تهران و مقايسه بين آنها/ داوود قرباني.- به راهنمايي قدرت اله طالبي با مشاوره استادمشاور: حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۱۵۸۳

HF 1

حسابداري تورم: صورتهاي مالي تعديل شده براساس شاخص عمومي قيمتها و تاثير آن بر تصميمهاي اقتصادي/ رمضانعلي رويائي.- به راهنمايي علي ثقفي با مشاوره استادمشاور: رضا شباهنگ.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۱۵۸۴

HF 2

بررسي ميزان تاثير حسابرسي عملياتي در افزايش کارآئي در صنعت نوشابه سازي (مورد خاص - شرکت زمزم شرق تهران)/ حسن مدرکيان.- به راهنمايي رضا شباهنگ با مشاوره اساتيدمشاور: رمضانعلي رويائي و مهدي تقوي و ناصر ميرسپاسي و محمدعلي دعائي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۱۵۸۵

HF 3

اتاق پاياپاي اسناد بانکي (کلرينگ) و نقش بانک مرکزي/ محمدرضا شکراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مجتمع دانشگاهي علوم اداري و بازرگاني، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۱۶۱۲

HF 11

بررسي علل کمبود نقدينگي در شرکتهاي گروه صنايع ماشين آلات و تجهيزات پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محمدعلي عصمتي.- به راهنمايي قدرت اله طالبي با مشاوره استادمشاور: حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۱۹۸۲

HF 6

ارتباط تغييرات اقلام صورتهاي مالي با تغييرات قيمت سهام/ پرويز تاجيک.- به راهنمايي قدرت اله طالبي با مشاوره استادمشاور: نقي بهرامفر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۰۳۲

HF 5

بررسي نقش عوامل موثر بر هموارسازي سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ عارف باباپور.- به راهنمايي حميد برهاني با مشاوره استادمشاور: رمضانعلي رويايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۲۹۱

HF 8

ارتباط بين نسبتهاي مالي باقيمت سهام در صنعت سيمان بين سالهاي ۷۲ تا۷۷ در بورس اوراق بهادار تهران/ منصور يزدانيان.- به راهنمايي حميد برهاني با مشاوره استادمشاور: محمدابراهيم قرباني فريد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۲۹۲

HF 7

بررسي آثار روشهاي تامين مالي بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ مرتضي طهماسب زاده.- به راهنمايي زهرا حسن قربان با مشاوره استادمشاور: مهدي تقوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۴۷۱

HF 15

بررسي ديدگاههاي مديران صنايع استان فارس نسبت به اطلاعات حسابداري صنعتي/ رضا نوذري.- به راهنمايي محمد نمازي با مشاوره استادمشاور: قدرت اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۴۷۲

HF 16

بررسي تحليلي رابطه بين گزارشگري مالي ميان دوره اي و تعداد بيشتر حسابداران واجد شرايط در واحدهاي تجاري تحت پوشش سازمان اوراق بهادار ايران/ مهدي شهيديان.- به راهنمايي زهرا حسن قربان با مشاوره استادمشاور: مهدي تقوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۵۵۵

HF 17

بررسي تطبيقي عقود اجاره بشرط تمليک و مشارکت مدني با اصول متداول حسابداري و کاربرد اين عقود در اقتصاد ايران/ حسين شرفخاني.- به راهنمايي حميد برهاني با مشاوره استادمشاور: سيدابوالفضل دلقندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۵۵۶

HF 18

بررسي نقش انتشار صورتهاي مالي مياندوره اي بر بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ عمار قاروني.- به راهنمايي نقي بهرامفر با مشاوره استادمشاور: قدرت اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۵۵۷

HF 19

بررسي تحليلي حسابداري مديريت در شرکت مخابرات استان تهران/ برهان کريمي.- به راهنمايي سيدابوالفضل دلقندي با مشاوره اساتيدمشاور: حميدرضا وکيلي فرد و هاشم نيکومرام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۶۵۴

HF 21

بررسي تاثير خصوصي سازي بر ابعاد مالي جهت تداوم فعاليت شرکتها/ ناصر آقاجاني.- به راهنمايي فريدون رهنماي رودپشتي با مشاوره استادمشاور: قدرت اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۶۹۰

HF 20

طراحي، تعيين و تجزيه و تحليل هزينه هاي کيفيت در صنايع خودروساز پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ علي حرفت پويان.- به راهنمايي نقي بهرامفر با مشاوره استادمشاور: رسول نورالسناء.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۷۱۱

HF 22

ارزيابي عوامل موثر بر حجم تسهيلات ارائه شده بوسيله بانک کارگشائي/ مرتضي ترکاشوند.- به راهنمايي زهرا حسن قربان با مشاوره استادمشاور: مهدي تقوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۸۸۴

HF 23

بررسي ارتباط بين ريسک سيستماتيک و بازده سهام عادي در صنعت دارويي در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي ۷۳ تا ۷۷/ تيمور جعفري نسب.- به راهنمايي قدرت اله طالبي با مشاوره استادمشاور: حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۸۹۸

HF 24

ضرورت تهيه و ارائه صورت ارزش افزوده بعنوان يکي از صورتهاي مالي اساسي در ايران از ديدگاه استفاده کنندگان (با تاکيد خاص دولت)/ رضا قائدرحمتي.- به راهنمايي قدرت اله طالبي با مشاوره استادمشاور: حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۹۵۱

HF 25

بررسي تاثير جابجايي تحويلداران بر ميزان سپرده هاي ديداري و غيرديداري در بانک مسکن/ اسماعيل برزگر.- به راهنمايي زهرا حسن قربان با مشاوره استادمشاور: هاشم نيکومرام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۹۶۴

HF 26

بررسي ارتباط بين نسبتهاي مالي شرکتهاي گروه صنعت خودرو پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با بازده آنها (طي سالهاي ۱۳۷۹ - ۱۳۷۳)/ عليرضا غياثوند.- به راهنمايي محمدحسن جناني با مشاوره استادمشاور: حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۹۹۵

HF 27

بررسي آثار صورتهاي مالي حسابرسي شده بر ويژگيهاي کيفي اطلاعات حسابداري/ پروانه نوريان.- به راهنمايي فريدون رهنماي رودپشتي با مشاوره استادمشاور: هاشم نيکومرام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۹۹۶

HF 28

بررسي مقايسه اي ارتباط وجه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي و سود عملياتي بر قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (در فاصله زماني ۷۷ و ۷۸)/ مرجان فخار.- به راهنمايي قدرت اله طالبي با مشاوره استادمشاور: نقي بهرامفر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۳۰۸۶

HF 29

بررسي اثر تغييرات سود سالانه شرکتهاي صنايع غذائي و شيميايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر تغييرات بازده سهام آنها طي سنوات ۷۵ تا ۷۸/ نادر بيک محمدلو.- به راهنمايي قدرت اله طالبي با مشاوره استادمشاور: حسين کدخدائي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۳۱۲۱

HF 30

بررسي ميزان استفاده از تکنيکهاي حسابداري مديريت و محدوديتهاي بکارگيري آن در شرکتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران/ ايرج قادري.- به راهنمايي حيدرضا وکيلي فرد با مشاوره اساتيدمشاور: هاشم نيکومرام و احمد هومن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۳۱۳۸

HF 31

بررسي ارتباط ميزان صحت پيش بيني سود حسابداري با نوع صنعت/ رضا قريشي.- به راهنمايي رمضانعلي رويائي با مشاوره استادمشاور: سيدمحمدرضا طباطبائي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۳۱۵۱

HF 32

ارزيابي عملکرد مالي و اقتصادي منطقه آزاد کيش جذب سرمايه هاي خارجي - ايجاد اشتغال/ قباد مشير.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي فرد با مشاوره استادمشاور: هاشم نيکومرام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۳۲۰۲

HF 33

بررسي علل صدور گزارشات حسابرسي غيرمقبول در سازمان حسابرسي در سالهاي ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹/ بابک پوربهرامي.- به راهنمايي فريدون رهنماي رودپشتي، به مشاوره هاشم نيکومرام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۱.

۳۲۰۳

HF 34

بررسي تاثير استقرار نظام کيفيت سري 9000 ISO بر ساختار کنترهاي داخلي/ حميد اژدري.- به راهنمايي فريدون رهنماي رودپشتي با مشاوره هاشم نيکومرام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱ - ۱۳۸۰.

۳۲۰۴

HF 35

بررسي آثار و پيامدهاي مالي ناشي از خصوصي سازي در شرکت سهامي تجهيزات ايمني راهها/ غلامرضا صفارزاده پاريزي.- به راهنمايي علي خاکساري با مشاوره محمود صفارزاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۱.

۳۳۱۹

HF 36

ارزيابي ميزان سودمندي نسبتهاي مالي حاصله از صورت جريان نقدي همراه با نسبتهاي مالي مبتني بر ترازنامه و سود و زيان در جهت تصميم‌گيري مديران/ ميترا پيشگر.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي فرد با مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱ - ۱۳۸۰.

۳۳۹۳

HF 37

بررسي ارتباط بين درآمد صادرات با قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت غذايي بين سالهاي ۷۷ - ۱۳۷۳/ فرهاد بختياري.- به راهنمايي حسين کدخدائي با مشاوره قدرت‌اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱ - ۱۳۸۰.

۳۴۱۶

HF 38

بررسي آثار متغيرهاي کلان اقتصادي بر شاخص کل قيمت سهام شرکتهاي پذيرفته‌شده  در بورس تهران/ محمد حسني.- به راهنمايي محمدحسن جناني با مشاوره تيمور محمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱ - ۱۳۸۰.

۳۴۳۱

HF 39

ضرورت تهيه و ارائه صورت ارزش افزوده بعنوان يکي از صورتهاي مالي اساسي در ايران از ديدگاه استفاده کنندگان (باتاکيد خاص سرمايه‌گذاران - بالفعل و بالقوه)/ عبدالحميد ايراندوست.- به راهنمايي رضا تهراني با مشاوره نقي بهرامفر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱ - ۱۳۸۰.

۳۴۳۳

HF 40

ارزيابي تاثير تنوع بخشي خريد سهام بر کاهش ريسک سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار تهران/ حميدرضا نجفي نيا.- به راهنمايي تقي بهرامفر با مشاوره رضا تهراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۱.

۳۴۳۴

HF 41

ارزيابي هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) و تاثير آن بر افزايش بهره‌وري (مطالعه موردي کارخانه قند ياسوج)/ ناصر اقبالي فر.- به راهنمايي محمد نمازي با مشاوره حميدرضا وکيلي فرد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۱.

۳۴۳۵

HF 42

بررسي و مقايسه بين ارزش ذاتي و ارزش بازار سهام در شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محسن سامني.- به راهنمايي قدرت‌اله طالبي با مشاوره حسين کدخدائي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۰.

۳۴۳۶

HF 43

بررسي ميزان بکارگيري تکنيکهاي حسابداري مديريت در شرکتهاي توليدي وابسته به شرکت توسعه صنايع بهشهر و نقش آن در تصميم‌گيري مديران/ محسن زرعي.- به راهنمايي احمد هومن با مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱ - ۱۳۸۰.

۳۴۳۷

HF 44

تحقيقي پيرامون شناسائي مجموعه نقاط پر تفوي سهام در بورس اوراق بهادار تهران جهت کاهش ريسک سرمايه‌گذاري/ نادر حسن زاده.- به راهنمايي نقي بهرامفر با مشاوره قدرت‌اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۷۹.

۳۴۳۸

HF 45

بررسي ارتباط بين درآمد حاصل از صادرات با قيمت سهام در شرکتهاي صنايع معدن و کاني غيرفلزي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهان بين سالهاي ۱۳۷۷ - ۱۳۷۳/ چنگيز سلماني.- به راهنمايي حسين کدخدائي با مشاوره قدرت‌اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱ - ۱۳۸۰.

۳۴۷۷

HF 46

پژوهشي پيرامون رابطه بين متغيرهاي مالي و قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۱۳۷۸- ۱۳۷۲/ رضا محمودي.- به راهنمايي حسين کدخدايي با مشاوره محمدحسن جناني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱ - ۱۳۸۰.

۳۶۲۴

HF 47

ارتباط ارزش افزوده اقتصادي و ارزش بازار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ حبيب سليماني.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي‌فرد با مشاوره مهدي تقوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱ - ۱۳۸۰.

۳۶۶۲

HF 48

بررسي تاثير روشهاي تامين مالي برروي نسبتهاي سودآورROLي&ROA& ROE")/ مريم  آزادپيله‌رود.- به راهنمايي قدرت الله طالبي با مشاوره حسين کدخدائي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱-۱۳۸۰.

۳۶۸۹

HF 51

بررسي شيوه‌هاي تامين مالي و اثر آن بر بازده حقوق صاحبان سهام/ جعفر خطيبي.- به راهنمايي نقي بهرامفر با مشاوره قدرت‌الله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱-۱۳۸۰.

۳۷۱۳

HF 50

بررسي مقايسه‌اي ارزش افزوده و سود حسابداري با بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي ۱۳۷۵تا۱۳۷۹/ حسينعلي سندگل.- به راهنمايي قدرت الله طالبي با مشاوره حسين کدخدائي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۳۷۳۲

HF 49

ارزيابي نظام حسابداري قيمت تمام شده در واحدهاي مرغ تخمگذار/ کتانه بزرگمهري فرد.- به راهنمايي نقي بهرامفر با مشاوره رضا تهراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۳۷۷۳

HF 52

بررسي تاثير تصميمات تامين مالي بر عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سيد حسين صالحي قلعه سفيد.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي فرد با مشاوره قدرت اله طالبي؛ هاشم نيکومرام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱-۱۳۸۰.

۳۹۴۰

HF 70

بررسي علل علي‌الراس شدن درآمد مشمول ماليات شرکتها در استان آذربايجان‌غربي/ سعيد جبارزاده.- به راهنمايي قدرت‌الله طالب‌نيا، به مشاوره محمدحسن جناني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۳۹۶۷

HF 71

تاثير خصوصي‌سازي شرکتهاي دولتي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها/ حيدر محمدزاده سالطه.- به راهنمايي نقي بهرامفر، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۳۹۷۵

HF 72

بررسي تاثير ساختار مالکيت (نوع دولتي يا غيردولتي) بر بازده سهام شرکتهاي پذيرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران/ سيد مصطفي شاه‌صاحبي.- به راهنمايي قدرت‌اله طالبي، به مشاوره نقي بهرامفر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۰-۱۳۷۹.

۴۰۲۵

HF 73

بررسي و مطالعه وجود فاصله انتظارات بين حسابرسان و استفاده‌کنندگان نسبت به قضاوتهاي حرفه‌اي حسابرسان مستقل/ مهدي گوهري.- به راهنمايي فريدون رهنماي رودپشتي، به مشاوره محمد جناني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۴۰۴۸

HF 74

ارزيابي ميزان شناخت حسابرسان از مفاهيم و محتواي استانداردهاي حسابرسي ايران/ محمدعلي مشهدي هاشمي.- به راهنمايي هاشم نيکومرام، به مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۲.

۴۰۶۶

HF 76

بررسي رابطه بين ريسک سيستماتيک و اهرم مالي با بازده پرتفوي در بورس اوراق بهادار تهران صنايع خودروسازي، پتروشيمي، گچ و سيمان/ فروزان محمدي.- به راهنمايي فرشاد هيبتي، به مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد تهران مرکزي، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۴۰۶۷

HF 75

بررسي رابطه ميان ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و بازده دارائيها (ROA) در شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سيدمهدي رمضاني.- به راهنمايي حسين کدخدايي، به مشاوره محمدحسن جناني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد تهران مرکزي، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۳.

۴۱۱۰

HF 77

بررسي تطبيقي موارد افشا در صورتهاي مالي بانکها و موسسات مالي مشابه در ايران با استاندارد بين‌المللي/ نوروز نوراله‌زاده.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي‌فرد، به مشاوره محمدحسن سعادتيان فريور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۴۱۱۴

HF 78

ارزيابي سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت و مقايسه آن با سيستم سنتي و تاثير آن بر مهمترين متغيرهاي مالي، مطالعه موردي (کارخانه قند بيستون)/ اميد جليليان.- به راهنمايي فريدون رهنماي رودپشتي، به مشاوره احمد هومن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۴۱۲۰

HF 79

بررسي تاثير اطلاعات حسابداري نقدي و اطلاعات حسابداري تعهدي بر قيمت سهام شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار مطالعه موردي صنعت سيمان و صنعت دارو/ مريم عبداللهي طادي.- به راهنمايي فرشاد هيبتي، به مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۴۳۵۷

HF 80

بررسي تاثير پذيرش شرکتهاي سهامي بورس اوراق بهادار تهران بر نسبتهاي مالي آنها/ جعفر زرين.- به راهنمايي محمدحسن جناني، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۳.

۴۴۹۲

HF 81

تحقيقي پيرامون مشکلات قيمت‌گذاري سهام بانکها بمنظور ارائه يک روش مناسب جهت خصوصي‌سازي (تحقيق موردي بانک کشاورزي)/ غلامرضا بيگلرخاني.- به راهنمايي سيدمحمدرضا طباطبائي، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۳.

۴۵۸۰

HF 83

بررسي سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت و تاثير آن بر سود خالص، سود هر سهم و قيمت معاملاتي - مطالعه موردي کارخانه سيمان غرب (سهامي عام)/ مهرداد قنبري.- به راهنمايي احمد هومن، به مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۴۵۸۷

HF 82

بررسي ديدگاه حسابداران (استفاده‌کنندگان صورتهاي مالي) در خصوص ضرورت تدوين و ارائه اطلاعات حسابداري منابع انساني/ عبدالرضا قاسمپور.- به راهنمايي محمدحسن جناني، به مشاوره حسين کدخدائي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۳.

۴۷۷۲

HF 84

ارزيابي اجراي استانداردهاي حسابداري توسط شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري/ ليلا اسدي.- به راهنمايي هاشم نيکومرام، به مشاوره فرشاد هيبتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۵۰۴۴

HF 85

تحقيقي پيرامون ارتباط ميان نسبتهاي مالي و عدم تداوم فعاليت شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ ساعد ستاري نائيني.- به راهنمايي نقي بهرام‌فر، به مشاوره قدرت‌اله طالب‌نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۵۰۷۷

HF 53

بررسي مقايسه‌اي تاثير ساختار مالي شرکتها بر بازده سهام در صنايع بزرگ بورس اوراق بهادار تهران/ زينت بيات.- به راهنمايي حسين کدخدائي، به مشاوره قدرت‌اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۱.

۵۰۷۸

HF 54

ارزيابي رابطه بين عايدي (E.P.S) سهام با حجم مبادلات سهام شرکتهاي پذيرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران/ شاهرخ افتخاري.- به راهنمايي محمدحسن جناني، به مشاوره حسين کدخداي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۱.

۵۰۷۹

HF 55

بررسي تاثير نرخ سرانه کاردانش و فني و حرفه‌اي بر بهبود کيفيت آموزشي هنرجويان استان کردستان/ بهروز سوداگري.- به راهنمايي احمد هومن، به مشاوره قدرت‌اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۱.

۵۰۸۰

HF 56

آزمون مدل پيش‌بيني سلامت مالي شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران/ وحيد حاجي‌زاده.- به راهنمايي سيدمحمدرضا طباطبايي، به مشاوره محمدحسن جناني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۵۰۸۱

HF 57

ارزيابي نظام حسابداري مديريت در شرکت برق منطقه‌اي زنجان/ علي باقري.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي‌فرد، به مشاوره مهدي تقوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۵۰۸۲

HF 58

بررسي رابطه تورم و نرخ ارز با شاخص کل قيمت سهام شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ علي لعل‌بار.- به راهنمايي محمدحسن جناني، به مشاوره حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۵۰۸۳

HF 59

بررسي رابطه بين نوع صنعت با سود تقسيمي و تغييرات قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ مجيد کرمعلي.- به راهنمايي محمدحسن جناني، به مشاوره حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۵۰۸۴

HF 60

بررسي مقايسه‌اي روش‌هاي مختلف تامين مالي و اثرات آن بر بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سيدجواد احمدي‌نژاد.- به راهنمايي نقي بهرام‌فر، به مشاوره قدرت‌الله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱-۱۳۸۰.

۵۰۸۵

HF 61

ارزيابي گزارشگري حسابهاي انتظامي در واحدهاي تجاري دولتي/ بهرام اسماعيلي.- به راهنمايي هاشم نيکومرام، به مشاوره غلامحسين مهدوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۱.

۵۰۸۶

HF 62

بررسي ميزان استفاده از تکنيک‌هاي بودجه‌بندي سرمايه‌اي در شرکتهاي دولتي استان خوزستان/ مهدي غفاري.- به راهنمايي محسن دستگير، به مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۵۰۸۷

HF 63

بررسي و سنجش ميزان اتکاء مديران بر خروجيهاي نظام اطلاعات حسابداري جهت تصميم‌گيري/ محمدرضا سهرابي.- به راهنمايي فريدون رهنماي رودپشتي، به مشاوره هاشم نيکومرام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۰.

۵۰۸۸

HF 64

بررسي نقش کنترلهاي داخلي در محيط پايگاههاي اطلاعاتي غيرمتمرکز و يا توزيع‌شده/ مريم صلاحي‌نژاد.- به راهنمايي کامبيز فرقاندوست حقيقي، به مشاوره مهدي تقوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۵۰۸۹

HF 65

ارزيابي امکان‌پذيري تعيين بهاي تمام‌شده خدمات آموزشي در دانشگاه آزاد اسلامي/ سيدرضا کياموسوي.- به راهنمايي مرتضي موسي‌خاني، به مشاوره ناصر حميدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۵۰۹۰

HF 66

بررسي رابطه بين ميزان دارائيها با بازده و ريسک سهام شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - گروه صنايع غذايي و داروئي/ عثمان محمدي زاوله.- به راهنمايي فريدون رهنماي رودپشتي، به مشاوره فرشاد هيبتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۵۰۹۱

HF 67

بررسي رابطه منابع و مصارف افزايش سرمايه با بازده سهام شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ هادي يزدي.- به راهنمايي محمدحسن جناني، به مشاوره حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۵۰۹۲

HF 68

بررسي ارتباط بين نسبت‌هاي سودآوري با قيمت سهام گروه شرکت‌هاي پتروشيمي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بين سالهاي ۷۵ الي ۱۳۷۹/ اکبر تودشکي قهجاورستاني.- به راهنمايي حسين کدخدائي، به مشاوره ابراهيم عباسي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۱.

۵۰۹۳

HF 69

بررسي ارتباط بين وجه نقد حاصل از عمليات و سود عملياتي با بازده سهام در شرکتهاي صنايع غذايي و دارويي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۷۸-۱۳۷۶/ سيدحسين رفيعي آتشگاه.- به راهنمايي قدرت‌اله طالب‌نيا، به مشاوره حسين کدخدائي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۵۱۲۵

HF 86

بررسي تاثيرات ضعف کنترل داخلي "شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار" بر گزارشهاي حسابرس و بازرس قانوني سازمان حسابرسي/ مهدي علي همتي.- به راهنمايي نقي بهرامفر، به مشاوره قدرت‌الله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱-۱۳۸۰.

۶۰۴۶

HF 87

فاصله انتظاراتي بين سيستم آموزش حسابداري و نيازهاي حرفه حسابرسي/ شهراد عوض‌پور.- به راهنمايي رمضانعلي رويايي، به مشاوره قدرت‌اله طالب‌نيا (طالبي).- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱-۱۳۸۰.

۶۰۶۵

HF 89

تعيين علل عمده گزارشات حسابرسي غيرمقبول حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي در شرکتهاي توليدي طي سنوات ۷۹ الي ۸۱/ اسماعيل جمالي.- به راهنمايي قدرت‌الله طالب‌نيا، به مشاوره محمدحسن جناني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۶۰۹۶

HF 88

بررسي ارتباط بين تغييرات اقلام ترازنامه و صورت سود و زيان با تغييرات بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سعيد کرماني.- به راهنمايي محمدحسن جناني، به مشاوره حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۶۱۳۳

HF 90

بررسي ارتباط ميان ارقام حسابداري (سود و جريانات نقدي) با بازده سهام با توجه به ويژگيهاي خاص شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۸۲-۷۸/ محمود کهنسال کفشگري.- به راهنمايي اميد پورحيدري، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۶۲۰۲

HF 91

بررسي تاثير ساختار مالي بر هزينه سرمايه و قيمت بازار سهام شرکتهاي خودرو و سيمان پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۸۱-۱۳۷۴/ عفت لطفي.- به راهنمايي فرشاد هيبتي، به مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۳.

۶۲۱۷

HF 92

پژوهشي پيرامون بررسي رابطه بين نسبتهاي مالي و قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۱۳۸۱-۱۳۷۵/ علي اسماعيلي.- به راهنمايي حسين کدخدايي، به مشاوره محمدحسن جناني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۶۲۸۸

HF 93

موانع اجراي حسابرسي مبتني بر ريسک در شرکتهايي که حسابرسان آنها عضو جامعه حسابداران رسمي ايران مي‌باشند/ محمد خطيري.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي‌فرد، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۶۳۷۲

HF 94

بررسي تاثير اندازه شرکت بر بازده سهام شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ حسن صادق‌پور.- به راهنمايي فرشاد هيبتي، به مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۶۳۹۲

HF 95

بررسي اثر گزارش‌هاي حسابرسي بر کيفيت صورتهاي مالي شرکت‌هاي دولتي/ مهدي فلاح‌دوست.- به راهنمايي قدرت‌الله طالب‌نيا، به مشاوره حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۶۴۲۰

HF 96

بررسي مقايسه‌اي نوع و ميزان افزايش سرمايه بر بازده سهام و بازده سرمايه‌گذاري شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ فاطمه شاکري.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي‌فرد، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۶۴۲۳

HF 97

بررسي رابطه بين سود مشمول ماليات ابرازي و درآمد مشمول ماليات قطعي شده شرکتهاي خارجي در ايران/ رضا محمد بابائي.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي‌فرد، به مشاوره يگانه موسوي جهرمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۳.

۶۵۱۹

HF 98

ارزيابي امکان‌سنجي طراحي سيستم مناسب حسابداري درآمد و بهاي تمام شده پروژه‌هاي تاسيسات عمومي در شرکت شهرکهاي صنعتي ايران طي سالهاي ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۲/ محمدرضا اسماعيلي عقدا.- به راهنمايي قدرت‌اله طالب‌نيا، به مشاوره محمدحسن جناني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۳.

۶۵۴۳

HF 99

بررسي تاثير ساختار بدهي بر ريسک سيستماتيک شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره ۷۵ لغايت ۷۸/ بهزاد صادقي.- به راهنمايي حسين کدخدايي، به مشاوره قدرت‌الله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۰.

۶۶۲۸

HF 100

بررسي ارتباط بين ريسک سيستماتيک و بازده سهام عادي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت پتروشيمي و نفت) در فاصله زماني ۱۳۷۸-۱۳۸۲/ ابراهيم نويدي عباسپور.- به راهنمايي محمدحسن جناني، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۱۳۸۳.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:22  توسط کتابدار  |