لیستی از پایان نامه های موجود در بخش پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رکورد

شماره رساله

عنوان - پديدآور - مشخصات

۳۷

HB 97

ناتواني اقتصاد بازار در ايجاد تعادل اقتصادي و ضرورت دخالت دولت براي هدايت تقاضاي کل/ محمد بابازاده.- به راهنمايي محمدرضا شريف‌آزاده، به مشاوره اکبر کميجاني و جمشيد پژويان.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۲۶۷

HB 11

اولويت سرمايه گذاري و تعيين محل استقرار صنايع جنبي فولاد مبارکه/ کريم آذربايجاني.- به راهنمايي اکبر کميجاني با مشاوره پرويز داودي و محمدرضا شريف آزاده.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۷۶.

۲۷۰

HB 14

بررسي تاثير کيفيت و کميت آموزش هاي رسمي بر رشد اقتصادي کشور طي دوره ( ۷۰ - ۱۳۴۵ )/ علي دهقاني.- به راهنمايي حميد شهرستاني با مشاوره حسين عظيمي و علي فرهندي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۷۶.

۲۹۴

HB 12

عوامل موثر بر توزيع درآمد در ايران/ عليرضا صدرمنوچهري نائيني.- به راهنمايي جمشيد پژويان با مشاوره حسين عظيمي و حميد شهرستاني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۷۶-۱۳۷۵.

۴۳۳

HB 35

تحليل اقتصادي - فني نظام حسابهاي ملي ايران و پيشنهاد چگونگي کاربردي کردن نظام بسط يافته حسابهاي ملي ( موردخاص توليدات مواد غذايي )/ تقي ترابي.- به راهنمايي حسين عظيمي با مشاوره اساتيدمشاور: جمشيد پژويان و حميد شهرستاني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۶۵۰

HB 56

بررسي اقتصادي ماليات برمصرف در ايران/ يگانه موسوي جهرمي.- به راهنمايي جمشيد پژويان با مشاوره اساتيدمشاور: اکبر کميجاني و پرويز داودي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۶۵۹

HB 49

بررسي تاثير ماليات ( درآمد - دستمزد ) بر عرضه نيروي کار " بازارهاي کار خاص "/ محسن زاينده رودي.- به راهنمايي جمشيد پژويان با مشاوره اساتيدمشاور: حسين عظيمي و محمدرضا شريف آزاده.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۷۳۴

HB 48

طراحي و پياده سازي برنامه مشاور هوشمند بورس اوراق بهادار/ بهرام کلهر.- به راهنمايي دکتر صراف زاده با مشاوره استادمشاور: دکتر موقر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۷۵۴

HB 52

معيارهاي نظري يک خصوصي سازي کارآمد ( مورد ايران )/ حميد درجي.- به راهنمايي محمد ستاري فر با مشاوره استادمشاور: محمدرضا شريف آزاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۹۴۰

HB 63

بررسي فني و اقتصادي و طراحي خط کشتار دام و تهيه اطلاعات لازم درمکانيزاسيون يک واحد کشتارگاه صنعتي در کرمانشاه/ مهدي توحيدي.- به راهنمايي علي محمد برقعي با مشاوره اساتيدمشاور: مرتضي الماسي و هادي جلالي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۰۶۵

HB 58

نگرشي موردي به مزيت نسبي ( صنعت پولاد ايران )/ آناهيتا باقرزاده.- به راهنمايي اکبر نفري با مشاوره استادمشاور: محمدرضا شريف آزاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۵۹۳

HB 1

رگرسيونهاي نرم L1 گسسته و پيوسته ، پيشنهاد الگوريتمهاي تقريب گسسته و برازش پيوسته رويه تمرکز/ بيژن بيدآباد.- به راهنمايي محمد جعفرمجرد با مشاوره اساتيدمشاور: اسداله منجمي و يداله دوج.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد تهران، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۵۹۶

HB 4

مکانيزم انتقال اثر حجم پول برقيمتها و بخش واقعي اقتصاد ايران/ سيدابوالفضل دلقندي.- به راهنمايي محسن نوربخش با مشاوره اساتيدمشاور: اکبر کميجاني و علي فرهندي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۵۹۷

HB 5

ماليه عمومي در ايران، گستره مالي و ساختار بودجه اي ( الگوي منابع و مصارف )/ علي اکبر شبيري نژاد.- به راهنمايي حسين عظيمي با مشاوره استادمشاور: جمشيد پژويان.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۵۹۸

HB 6

فرايند انتقال تکنولوژي در بخش صنعت ايران و تدوين چارچوبهاي اصلي مرتبط به انتقال موفقيت آميز تکنولوژي/ زهرا عابدي.- به راهنمايي محمدرضا شريف آزاده با مشاوره اساتيدمشاور: اکبر کميجاني و حسين عظيمي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۵۹۹

HB 7

تحليل نظري از رفتار پس انداز و جايگاه آن در انباشت سرمايه و رشد اقتصادي در ايران/ يوسف فرجي.- به راهنمايي اکبر کميجاني با مشاوره اساتيدمشاور: جمشيد پژويان و حسين عظيمي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۶۰۰

HB 8

نقش هزينه هاي R & D دفاعي بر رشد اقتصادي/ محمد عباسلو.- به راهنمايي محمدرضا شريف آزاده با مشاوره اساتيدمشاور: جناب دکتر عبداله جاسبي و آقاي دکتر اکبر کميجاني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۶۰۱

HB 9

کاربرد شاخصهاي اقتصاد توسعه در هدايت تجارت خارجي/ مهدي مسجديان.- به راهنمايي حسين عظيمي با مشاوره اساتيدمشاور: محمدرضا شريف آزاده و علي فرهندي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۶۰۲

HB 10

بررسي عملکرد بانکداري بدون ربا و رهيافت براي حل مشکلات موجود/ کاظم نجفي علمي.- به راهنمايي اکبر کميجاني با مشاوره اساتيدمشاور: دکتر محمدرضاشريف آزاده و جمشيد پژويان و حسين عظيمي و حميد شهرستاني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۶۷۸

HB 24

بررسي رابطه رشد اقتصادي و فقر در ايران ( دوره ۷۵ - ۱۳۶۸ ) و ارائه راه کارهائي جهت رفع فقر در ايران/ علي آقامحمدي.- به راهنمايي محمدرضا شريف آزاده با مشاوره استادمشاور: اکبر نفري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۶۹۹

HB 69

محاسبه قيمت تمام شده پرايد و تجزيه و تحليل اقتصادي آن براي سالهاي ۱۳۷۵ - ۱۳۷۳/ ابوالفضل رحيمي.- به راهنمايي حسين عظيمي ( آراني ) با مشاوره استادمشاور: جمشيد پژويان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۷۱۹

HB 70

شناخت الگوي انتظارات سرمايه گذاران - با تاکيد بر استان اصفهان در اقتصاد ايران/ محمدواعظ برزاني.- به راهنمايي محمدرضا شريف آزاده با مشاوره اساتيدمشاور: حسين عظيمي و محمدجعفر مجرد.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۸۱۹

HB 77

بررسي تاثير سرمايه‌گذاري عمومي و خصوصي بر رشد اقتصادي ايران/ خليل سعيدي.- به راهنمايي حسين عظيمي، به مشاوره اکبر کميجاني و حميد ابريشمي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۷۸.

۱۸۲۱

HB 76

بررسي تاثير سياستهاي حمايتي و تعرفه بر متغيرهاي کلان اقتصادي ( بررسي تفصيلي نرخهاي تعرفه و خالص صادرات در بخشهاي منتخب اقتصادي )/ اورانوس پريور.- به راهنمايي حميد شهرستاني با مشاوره اساتيدمشاور: محمدرضا شريف آزاده - جمشيد پژويان.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۹۷۶

HB 75

يک مطالعه کاربردي از تئوري نوين رفتار مصرف کننده در انتخابهاي غيرپولي ( مورد: ازدواج و خانواده )/ حسين استادي.- به راهنمايي جمشيد پژويان با مشاوره اساتيدمشاور: محمدرضا شريف آزاده و حسين عظيمي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۱۹۹۸

HB 95

بررسي اثرات سياستهاي کنترل قيمت و قيمت گذاري ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار برعرضه و قيمت کالاها و لوازم خانگي/ حجت اله حسيني.- به راهنمايي مرتضي ايماني راد با مشاوره استادمشاور: هوشنگ ساعدلو.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۲۰۲۹

HB 94

بررسي عوامل موثر بر فقر ( مطالعه موردي ايران )/ علي حسن زاده.- به راهنمايي جمشيد پژويان با مشاوره اساتيدمشاور: حسين عظيمي و سيداسداله منجمي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۲۱۰۹

HB 99

اثرات کاهش ارزش پول بر متغيرهاي اقتصادي ( توليد، قيمت و نرخ ارز بازار موازي )./ سهيلا خوشنويس يزدي.- به راهنمايي اکبر کميجاني با مشاوره اساتيد مشاور: محمدجعفر مجرد و محمدرضا شريف آزاده و بيژن بيدآباد.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۲۴۳۵

HB 15

تعيين نابرابري هاي صنعتي  ميان استانهاي کشور در سه مقطع ۱۳۵۳ و ۱۳۶۳ و ۱۳۷۳/ خسروي انور.- به راهنمايي شمس اله شيرين بخش با مشاوره استادمشاور: حسين عظيمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۲۷۱۸

HB 126

بررسي تاثير سرمايه گذاري در صادرات غيرنفتي بر ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران/ بيژن باصري.- به راهنمايي اکبر کميجاني با مشاوره اساتيدمشاور: غلامعلي فرجادي و حسين عظيمي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۲۸۶۲

HB 129

تحليل عوامل موثر بر تقاضاي نيروي کار و موانع ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران/ عليرضا اميني.- به راهنمايي دکتر پژويان با مشاوره اساتيدمشاور: دکتر کميجاني و دکتر اهرابي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) .

۳۳۲۴

HB 138

برآورد تابع تقاضاي نوشابه‌هاي گازدار با تاکيد بر گروه زمزم/ حسن مخملي.- به راهنمايي محمدرضا حميدي زاده با مشاوره محمدرضا شريف‌آزاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۱.

۳۷۷۵

HB 153

بررسي تئوريک جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران قبل از انقلاب و تحليل روند احتمالي آن پس از انقلاب/ ناصر دلال زاهد.- به راهنمايي اسداله منجمي با مشاوره جمشيد پژويان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۳۷۸۰

HB 152

بازده صعودي به مقياس ، سرمايه انساني و رشد درون زا دراقتصاد ايران/ عباس معمارنژاد.- به راهنمايي اکبر کميجاني با مشاوره محمدرضا شريف آزاده؛ محمد جعفر مجرد.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۱ _۱۳۸۰.

۴۰۲۸

HB 195

اثربخشي تفريغ بودجه بر بودجه‌ريزي شرکتهاي دولتي (با نگاهي بر بودجه شرکتهاي گروه راه و ترابري)/ معبود محمدي.- به راهنمايي رامين پاشايي‌فام، به مشاوره محمدرضا حميدي‌زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۲.

۴۰۵۸

HB 196

بررسي تحليل ميزان اثرپذيري سرمايه‌گذاري و پس‌انداز ناشي از تغييرات نرخ سود بانکي/ بهارک بنازاده.- به راهنمايي اکبر نفري، به مشاوره کريم امامي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۴۰۹۷

HB 197

عملکرد اقتصادي انفاق هاي مستحبي در شهرستان بروجرد/ اعظم فضائلي دري.- به راهنمايي غلامرضا مصباحي مقدم، به مشاوره تيمور محمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۲.

۴۴۸۸

HB 201

اثر برنامه‌هاي توسعه روستايي بر بهبود سطح زندگي روستاييان با تاکيد بر توسعه بخش کشاورزي/ الهام وثوقي.- به راهنمايي محمدرضا شريف‌آزاده، به مشاوره کريم امامي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۳.

۴۸۹۱

HB 173

بررسي تاثير هزينه اجاره‌بها بر تابع تقاضاي مسکن استيجاري/ معصومه نصيريان.- به راهنمايي محمدرضا حميدي‌زاده، به مشاوره محمدرضا شريف‌آزاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۲.

۴۸۹۷

HB 179

تعيين قيمت برق بر اساس محاسبه هزينه نهايي و مقايسه آن با وضع موجود/ بابک نعمتي.- به راهنمايي پاشائي‌فام، به مشاوره امامي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۴۸۹۸

HB 180

تاثير نرخ تورم بر نرخ رشد GDP واقعي در اقتصاد ايران/ مجيد جعفريان.- به راهنمايي کريم امامي، به مشاوره محمد بابازاده و عباس معمارنژاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۲.

۴۸۹۹

HB 181

اندازه‌گيري و تجزيه و تحليل بهره‌وري عوامل توليد در گروههاي عمده صنعتي استان کردستان (۷۸-۱۳۶۵)/ موسي رحيمي.- به راهنمايي کريم امامي، به مشاوره يگانه موسوي جهرمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۱.

۴۹۰۵

HB 188

طراحي مدل بهينه پورتفوي تسهيلات بانک‌هاي تجاري کشور (مطالعه موردي بانک رفاه ۱۳۸۱)/ هادي اشعري.- به راهنمايي رامين پاشايي‌فام، به مشاوره کريم امامي و حميد شهرستاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۲.

۵۷۱۲

HB 214

تحليل قيمت‌گذاري آب: از نظريه تا عمل؛ مطالعه موردي ايران/ سيد شمس‌الدين حسيني.- به راهنمايي جمشيد پژويان، به مشاوره حميد شهرستاني و کريم امامي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۶۵۱۴

HB 166

عوامل موثر بر رشد اقتصادي ايران با توجه به نقش شاخصهاي توسعه انساني/ فرهاد دژپسند.- به راهنمايي حميد شهرستاني، به مشاوره اکبر کميجاني و محمدجعفر مجرد.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۱.

۶۵۷۲

HB 229

ارزيابي اقتصادي توليد چندقلم از داروهاي ضروري در ايران/ سارا ذوالفقاري.- به راهنمايي فيروز توفيق، به مشاوره محمداسماعيل ذوالفقاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۳.

۶۶۶۴

HB 232

بررسي ارتباط تورم و نااطميناني تورمي در ايران/ علي سلمان‌پور زنوز.- به راهنمايي کريم امامي، به مشاوره محمد شريف‌آزاده و اکبر کميجاني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۶۷۴۵

HB 237

ارزيابي اقتصادي توسعه کارخانه‌هاي سيمان (مطالعه موردي کارخانه سيمان دورود)/ فريدون حيدري مطلق.- به راهنمايي عباس معمارنژاد، به مشاوره کريم امامي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۴.

۶۷۹۳

HB 239

تاثير بحرانهاي بين‌المللي بر رشد اقتصادي ايران/ رويا خزائي.- به راهنمايي رامين پاشائي‌فام، به مشاوره عباس معمارنژاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۶۹۲۷

HB 241

عوامل موثر بر توزيع درآمد/ ولي حسيني خسروي.- به راهنمايي کريم امامي، به مشاوره عباس معمارنژاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۲.

۷۰۸۶

HB 251

تحليل فقر در ايران مقايسه رويکردهاي درآمدي و توانمندي/ غلامرضا گرائي‌نژاد.- به راهنمايي حسين عظيمي، به مشاوره جمشيد پژويان و محمدرضا شريف‌آزاده.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۷۸۹۰

HB 273

ارزيابي اقتصادي و سياست‌هاي کنترل آلودگي هواي ناشي از حمل و نقل: مورد آلودگي هواي تهران/ علي مقيمي‌نيا.- به راهنمايي جمشيد پژويان، به مشاوره مجيد احمديان و اکبر نفري.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۱۳۸۴.

۸۰۸۹

HB 284

ارزش‌گذاري اقتصادي منابع زيست محيطي مورد تالاب انزلي/ نعمت فليحي.- به راهنمايي جمشيد پژويان، به مشاوره محمدرضا شريف‌آزاده و کريم امامي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۸۱۳۶

HB 281

تجزيه و تحليل بهره‌وري و رشد در صنايع کشور: مطالعه استانهاي تهران، اصفهان، آذربايجان شرقي و خراسان/ بيژن صفوي.- به راهنمايي اکبر کميجاني، به مشاوره محمدرضا شريف‌آزاده و جمشيد پژويان.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۸۲۶۰

HB 286

بررسي تاثير سياستهاي مديريت تقاضا (قيمتي و غير قيمتي) بر صرفه‌جويي مصرف انرژي در کشور/ علي‌اصغر اسماعيل‌نژاد.- به راهنمايي محمدرضا شريف‌آزاده، به مشاوره يداله سبوحي و کريم امامي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۸۳۰۱

HB 289

اثر رشد پيش‌بيني نشده بر نرخ ارز در ايران/ علي حقيقت.- به راهنمايي محمدرضا شريف‌آزاده، به مشاوره اکبر کميجاني و اکبر نفري.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۸۴۱۰

HB 291

بررسي نرخ موثر بر ارز بعنوان يکي از عوامل مهم رقابت‌پذيري بين‌المللي و تاثير نوسانات آن بر تجارت خارجي ايران/ ابراهيم علي رازيني رحماني.- به راهنمايي اکبر نفري، به مشاوره محمدجعفر مجرد و حميد شهرستاني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۸۵۸۰

HB 302

رابطه بين صادرات و رشد اقتصادي در ايران/ محمدرضا ميرزايي‌نژاد.- به راهنمايي حميد شهرستاني، به مشاوره جمشيد پژويان و اکبر نفري.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۸۵۸۴

HB 301

نقش جهاني‌شدن اقتصاد در اشتغالزايي بخش خدمات و صادرات غيرنفتي ايران/ صالح قويدل.- به راهنمايي اکبر کميجاني، به مشاوره اکبر نفري و محمدرضا شريف‌آزاده.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۱۲۶

HB 318

ارتباط نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ايران/ مهناز ربيعي.- به راهنمايي بيژن بيدآباد، به مشاوره محمدرضا شريف‌آزاده، محمدجعفر مجرد.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۱۳۹

HB 317

پيش‌بيني قيمت جهاني نفت خام/ کامبيز پيکارجو.- به راهنمايي بيژن بيدآباد، حسين عظيمي آراني، به مشاوره اکبر نفري، حميدرضا برادران شرکاء، تقي ترابي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۱۴۳

HB 316

ارزيابي ميزان اهميت و جايگاه نظام مالي در اقتصاد ايران/ فاطمه السادات جعفريه.- به راهنمايي محمد خوش چهره، به مشاوره شريف‌آزاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۹۱۶۵

HB 321

خطاي اندازه‌گيري در شاخص قيمت مصرف کننده و اثرات آن بر استاندارد واقعي زندگي خانوار شهري ايران (۸۲-۱۳۷۴)/ حسين ميرزايي.- به راهنمايي حميد شهرستاني، به مشاوره اکبر کميجاني، تقي ترابي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۳۴۳

HB 324

رابطه ادوار تجاري ايران با شوکهاي خارجي/ فرزين اربابي.- به راهنمايي حميد شهرستاني، به مشاوره محمدجعفر مجرد و کريم امامي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۴۴۶

HB 330

تحليل مقايسه‌اي کارايي بخش صنايع کارخانه‌اي در استانهاي ايران/ نادر حکيمي‌پور.- به راهنمايي کامبيز هژبر کياني، به مشاوره مهدي بهکيش و محمد نوفرستي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۶۱۵

HB 333

اثر سرکوب مالي بر رشد اقتصادي ايران/ رويا سيفي‌پور.- به راهنمايي اکبر کميجاني، به مشاوره کريم امامي و شريف‌آزاده.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۹۶۱۶

HB 332

تشکيل سرمايه و موانع اقتصادي آن در اقتصاد ايران (۱۳۸۳-۱۳۵۰)/ ابوطالب شالچيان.- به راهنمايي اکبر کميجاني، به مشاوره محمدرضا شريف‌آزاده و کامبيز هژبرکياني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۰۴۲۹

HB 355

ماليات‌هاي سبز، با تاکيد بر مصرف بنزين/ نارسيس امين‌رشتي.- به راهنمايي جمشيد پژويان، به مشاوره مجيد احمديان و کريم امامي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۰۶۱۱

HB 362

بررسي اثرات سياست انرژي بر اقتصاد و محيط زيست در چارچوب مدل تعادل عمومي (CGE)/ حسن معين نعمتي.- به راهنمايي جمشيد پژويان، به مشاوره حميد شهرستاني و کريم امامي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۰۶۵۹

HB 363

تحليل الگوي سياست رقابتي در ايران - با رويکرد بخش صنعت: مطالعه موردي صنعت پتروشيمي/ سعيد نايب.- به راهنمايي محمد ستاري‌فر، به مشاوره محمدرضا شريف‌آزاده و تقي ترابي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات‌آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۱۰۵۸

HB 373

آزمون آماره نسبت راستنمايي براي وجود بردارهاي همگرا در شرايط وجود متغيرهاي (1)I و (2)I در يک سيستم جزيي VAR/ ناصر خياباني.- به راهنمايي جمشيد پژويان و اکبر کميجاني، به مشاوره عين‌الله پاشا.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۱۱۱۴

HB 375

استخراج، تدوين و آزمون شاخصهاي اقتصادي بنگاه از ديدگاه تئوريهاي اقتصاد کلان/ هوشنگ مومني وصاليان.- به راهنمايي حسين عظيمي، به مشاوره محمدرضا شريف‌آزاده و اکبر نفري.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۱۲۹۵

HB 379

بررسي رابطه ميان رشد اقتصادي و کيفيت زيست محيطي در کشورهاي منتخب (در قالب فرضيه منحني کوزنتز)/ نيلوفر مرادحاصل.- به راهنمايي جمشيد پژويان، به مشاوره مجيد احمديان و کريم امامي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه اقتصاد، رشته اقتصاد) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 13:20  توسط کتابدار  |