لیستی از پایان نامه های موجود در بخش پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رکورد

شماره رساله

عنوان - پديدآور - مشخصات

۵۸۲

BP 112

بررسي تطبيقي اسماء الهي در اديان توحيدي و غيرتوحيدي/ لوئيز شنکائي.- به راهنمايي غلامرضا اعواني با مشاوره استادمشاور: غلامحسين ابراهيمي ديناني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه، گروه اديان و عرفان تطبيقي، رشته اديان و عرفان تطبيقي) .

۲۱۷۳

BP 167

تحقيق تطبيقي در ارتباط دين و حکومت در دوره ساسانيان و صفويه./ بهروز افشار.- به راهنمايي محمود  روح الاميني با مشاوره اساتيد مشاور: علي مهدي زاده و رضا شعباني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه، گروه اديان و عرفان تطبيقي، رشته اديان و عرفان تطبيقي) .

۲۹۳۲

BP 233

تحقيق تطبيقي در ساختارشناسي قداست از ديدگاه پديدارشناسي ديني/ محمدمهدي خلعتبري.- به راهنمايي سيدفتح اله مجتبائي با مشاوره استادمشاور: غلامرضا اعواني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه، گروه اديان و عرفان تطبيقي، رشته اديان و عرفان تطبيقي) .

۳۱۱۶

BP 255

بررسي تطبيقي فرق بودايي تهره واده و مهايانه/ کيومرث چراغي.- به راهنمايي فتح اله مجتبائي با مشاوره استادمشاور: مجتبي زرواني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده الهيات و فلسفه، گروه اديان و عرفان تطبيقي، رشته اديان و عرفان تطبيقي) .

۴۷۱۱

BP 356

رابطه خدا و جهان در انديشه فيلسوفان و دانته (شنکره و رامانوجه) و حکمت عرفاني ابن‌عربي/ ابوالفضل محمودي.- به راهنمايي فتح‌اله مجتبايي، به مشاوره غلامرضا اعواني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه، گروه اديان و عرفان تطبيقي، رشته اديان و عرفان تطبيقي) ؛ ۱۳۸۲.

۴۹۱۵

BP 413

بررسي تاريخ فرقه شيخيه و تحقيق تطبيقي در منابع انديشه‌هاي کلامي آن/ جلال زارعي.- به راهنمايي سيدفتح‌الله مجتبائي، به مشاوره غلامحسين ابراهيمي ديناني و غلامرضا اعواني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه، گروه اديان و عرفان تطبيقي، رشته اديان و عرفان تطبيقي) ؛ ۱۳۸۲.

۶۴۲۶

BP 443

تحقيق تطبيقي درباره تنزيه و تشبيه در مکتب ودانته و مکتب ابن‌عربي/ محمدجواد شمس.- به راهنمايي سيدفتح‌الله مجتبائي، به مشاوره اصغر دادبه.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه، گروه اديان و عرفان تطبيقي، رشته اديان و عرفان تطبيقي) ؛ ۱۳۸۳.

۶۷۳۲

BP 457

عشق در مکتب احمد غزالي و مقايسه آن با بهکتي هند/ زهرا حسيني‌حميد.- به راهنمايي غلامرضا اعواني، به مشاوره فتح‌اله مجتبائي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه، گروه اديان و عرفان تطبيقي، رشته اديان و عرفان تطبيقي) ؛ ۱۳۸۳.

۷۵۶۲

BP 510

بررسي انديشه‌هاي ديني مهاتما گاندي و اقبال لاهوري و مقايسه آنها/ محمد سرگل‌زائي.- به راهنمايي مسعود جلالي مقدم، به مشاوره فتح‌الله مجتبائي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه، گروه اديان و عرفان تطبيقي، رشته اديان و عرفان تطبيقي) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۸۷۵۲

BP 553

تحقيق تطبيقي درباره انسان و جامعه از ديدگاه کنفوسيوس و ابن خلدون/ يوسف جعفرزاده.- به راهنمايي سيدفتح‌الله مجتبائي، به مشاوره سيداحمدرضا خضري.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه، گروه اديان و عرفان تطبيقي، رشته اديان و عرفان تطبيقي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۹۳۲۰

BP 582

مقامات و احوال از ديدگاه دو مکتب صحو و سکر/ ايرج چرخچي.- به راهنمايي اصغر دادبه، به مشاوره محمدجواد شمس.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه، گروه اديان و عرفان تطبيقي، رشته اديان و عرفان تطبيقي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۴۳۵

BP 592

بررسي تطبيقي احکام و آداب ازدواج در اديان هندويي، مزدايي، يهوديت و مسيحيت/ عبدالحسين لطيفي.- به راهنمايي فتح‌اله مجتبايي، به مشاوره محمود روح‌الاميني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه، گروه اديان و عرفان تطبيقي، رشته اديان و عرفان تطبيقي) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۸۲۴

BP 613

کثرت‌گرايي ديني از منظر ابن‌عربي و مولوي/ ابوالفضل ابراهيمي.- به راهنمايي اصغر دادبه، به مشاوره غلامرضا اعواني.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه، گروه اديان و عرفان تطبيقي، رشته اديان و عرفان تطبيقي) ؛ ۱۳۸۵.

۹۸۴۸

BP 615

بررسي تطبيقي وحدت شهود در عرفان اسلامي و مسيحي با تکيه بر آراء شيخ علاءالدوله سمناني و قديس بوناونتوره/ حميد محموديان.- به راهنمايي اصغر دادبه، به مشاوره سيدفتح‌الله مجتبايي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه، گروه اديان و عرفان تطبيقي، رشته اديان و عرفان تطبيقي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۹۸۴۹

BP 614

زيبايي‌شناسي مقدس و نامقدس در هنر/ نونا آقاکثيري.- به راهنمايي فتح‌اله مجتبايي، به مشاوره طاهره حاج‌ابراهيمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه، گروه اديان و عرفان تطبيقي، رشته اديان و عرفان تطبيقي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۰۲۰۵

BP 636

گفتگوي اسلام و مسيحيت در ايران عصر قاجار؛ ارزيابي مجادلات مبلغان مسيحي و عالمان مسلمان ايراني در اين دوره/ محمودرضا اسفنديار.- به راهنمايي سيدفتح‌الله مجتبايي، به مشاوره شهرام پازوکي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه، گروه اديان و عرفان تطبيقي، رشته اديان و عرفان تطبيقي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۰۶۶۳

BP 654

بررسي تطبيقي آيين قرباني در يهوديت، مسيحيت و اسلام/ علي حسينقلي‌زاده.- به راهنمايي فاطمه لاجوردي، به مشاوره محمدجواد شمس.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات‌آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه، گروه اديان و عرفان تطبيقي، رشته اديان و عرفان تطبيقي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۰۹۴۷

BP 666

ريشه‌هاي تاريخي و اسطوره‌اي اعتقادات يارسان/ عليرضا زاهدي مقدم.- به راهنمايي فاطمه لاجوردي، به مشاوره وهاب ولي و ابوالفضل محمودي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه، گروه اديان و عرفان تطبيقي، رشته اديان و عرفان تطبيقي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۱۰۵۲

BP 671

بررسي افکار پولس رسول در ارتباط با سنن و عقايد يهودي/ فاطمه قدمي.- به راهنمايي طاهره حاج‌ابراهيمي، به مشاوره فاطمه لاجوردي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه، گروه اديان و عرفان تطبيقي، رشته اديان و عرفان تطبيقي) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 13:15  توسط کتابدار  |